Vyhláška č. 116/1964 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o prechode právomoci v niektorých hospodárskych sporoch na hospodársku arbitráž

Čiastka 48/1964
Platnosť od 18.06.1964
Účinnosť od 01.07.1964

OBSAH

01.07.1964

116

01.07.1964

VYHLÁŠKA

01.07.1964

hlavného arbitra Československej socialistickej republiky

01.07.1964

z 18. júna 1964

01.07.1964

o prechode právomoci v niektorých hospodárskych sporoch na hospodársku arbitráž


01.07.1964

Vláda Československej socialistickej republiky uznesením z 20. marca 1964 rozšírila podľa ustanovenia § 49 ods. 3 zákona č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži 1. júlom 1964 právomoc hospodárskej arbitráže na rozhodovanie hospodárskych sporov, v ktorých aspoň jednou zo strán je jednotné roľnícke družstvo.

01.07.1964

Tieto spory začaté po 30. júni 1964 rozhoduje štátna arbitráž. Hospodárska arbitráž však nerozhoduje hospodárske spory o náhradu škody spôsobenej prevádzkou dopravných prostriedkov (vrátane sporov z regresných nárokov), i keď účastníkom konania je jednotné roľnícke družstvo.

01.07.1964

Hlavný arbiter

01.07.1964

Československej socialistickej republiky:

01.07.1964

Dr. Dohnal v. r.