Opatrenie č. 113/1964 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o príplatkoch na kúpeľnú starostlivosť

Čiastka 48/1964
Platnosť od 18.06.1964
Účinnosť od 01.01.1965
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 163/1964 Zb. zo dňa 24. júna 1964.

OBSAH

01.01.1965

113

01.01.1965

ZÁKONNÉ OPATRENIE

01.01.1965

Predsedníctva Národného zhromaždenia

01.01.1965

zo 17. júna 1964

01.01.1965

o príplatkoch na kúpeľnú starostlivosť

01.01.1965

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


01.01.1965

§ 1

01.01.1965

(1) Za kúpeľnú starostlivosť, ak sa poskytuje podľa predpisov o nemocenskom poistení, o sociálnom zabezpečení alebo o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách, možno vyberať od účastníkov tejto starostlivosti príplatky.

01.01.1965

(2) Ministerstvo zdravotníctva po dohode s Ústrednou radou odborov a s ostatnými zúčastnenými orgánmi ustanoví, v ktorých prípadoch, za akých podmienok a v akej výške sa príplatky na kúpeľnú starostlivosť vyberajú; ak ide o kúpeľnú starostlivosť podľa predpisov o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách, vykoná túto úpravu Ministerstvo národnej obrany a Ministerstvo vnútra po dohode so zúčastnenými orgánmi.


01.01.1965

§ 2

01.01.1965

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1965.


01.01.1965

Novotný v. r.

01.01.1965

Fierlinger v. r.

01.01.1965

Lenárt v. r.