Opatrenie č. 77/1962 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa doplňuje a mení zákon o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc

Čiastka 41/1962
Platnosť od 21.08.1962
Účinnosť od 21.08.1962

OBSAH

21.08.1962

77

21.08.1962

ZÁKONNÉ OPATRENIE

21.08.1962

Predsedníctva Národného zhromaždenia

21.08.1962

z 8. augusta 1962,

21.08.1962

ktorým sa doplňuje a mení zákon o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc

21.08.1962

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


21.08.1962

Čl. I

21.08.1962

Zákon č. 39/1957 Zb. o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc sa doplňuje a mení takto:

21.08.1962

1. § 1 ods. 1 znie:

21.08.1962

(1) Chmeliarske výrobné oblasti sú „Žatecko", „Úštěcko", „Tršicko", „Piešťany-Topoľčany" a „Trebišov".“.

21.08.1962

2. § 2 ods. 2 znie:

21.08.1962

(2) Povinným známkovaním chmeľu sa rozumie:

21.08.1962

a) u chmeľu vypestovaného v chmeliarskych výrobných oblastiach „Žatecko", „Úštěcko" a „Tršicko"

21.08.1962

1. povinné označovanie chmeľu podľa miestneho pôvodu (ďalej len „označovanie chmeľu") a

21.08.1962

2. povinné overovanie miestneho pôvodu chmeľu (ďalej len „overovanie chmeľu");

21.08.1962

b) u chmeľu vypestovaného v chmeliarskych výrobných oblastiach „Piešťany-Topoľčany" a „Trebišov" len označovanie chmeľu.“

21.08.1962

3. § 2 ods. 3 znie:

21.08.1962

(3) Povinnému známkovaniu nepodlieha chmeľ brakový a chmeľ, ktorý nemá typické znaky chmeľu odrody „Červeňák".“

21.08.1962

4. § 3 ods. 1 veta prvá znie:

21.08.1962

„Označovanie chmeľu vykonáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Prahe (ďalej len „Ústav") pomocou chmeliarskych dôverníkov.“

21.08.1962

5. § 3 ods. 2 znie:

21.08.1962

(2) Označenie chmeľu musí obsahovať tieto údaje:

21.08.1962

a) Československá socialistická republika;

21.08.1962

b) „Chmeľ" s udaním ročníka, pričom u chmeľu vypestovaného v českých chmeliarskych výrobných oblastiach sa uvedie za slovom „chmeľ" slovo „český", u chmeľu vypestovaného v moravskej chmeliarskej výrobnej oblasti slovo „moravský" a u chmeľu vypestovaného v slovenských chmeliarskych výrobných oblastiach slovo „slovenský";

21.08.1962

c) výrobnú oblasť;

21.08.1962

d) výrobnú obec.“

21.08.1962

6. § 4 ods. 2 znie:

21.08.1962

(2) Ústav vylúči z overenia chmeľ nezodpovedajúci československej štátnej norme akosti, chmeľ, ktorý nemá typické znaky chmeľu odrody „Červeňák" a chmeľ, pri ktorom nemožno spoľahlivo preukázať, že bol vypestovaný v chmeliarskych výrobných oblastiach „Žatecko", „Úštěcko" a „Tršicko".“

21.08.1962

7. § 5 ods. 2 veta prvá znie:

21.08.1962

„Zakazuje sa miešať chmeľ zodpovedajúci československej štátnej norme akosti s chmeľom jej nezodpovedajúcim, chmeľ cudzozemský s chmeľom domácim a chmeľ odrody „Červeňák" s chmeľom, ktorý nemá typické znaky chmeľu tejto odrody.“


21.08.1962

Čl. II

21.08.1962

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


21.08.1962

Novotný v. r.

21.08.1962

Fierlinger v. r.

21.08.1962

Široký v. r.