Zákon č. 70/1957 Zb.Zákon o Inštitúte spoločenských vied pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa

Čiastka 34/1957
Platnosť od 30.12.1957 do31.08.1961
Účinnosť od 30.12.1957 do31.08.1961
Zrušený 86/1961 Zb.

OBSAH

30.12.195731.08.1961

70

30.12.195731.08.1961

Zákon

30.12.195731.08.1961

z 19. decembra 1957

30.12.195731.08.1961

o Inštitúte spoločenských vied pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa

30.12.195731.08.1961

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


30.12.195731.08.1961

§ 1

30.12.195731.08.1961

Inštitút spoločenských vied pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa, zriadený uznesením politického byra Ústredného výboru Komunistickej strany Československa z 5. marca 1957, je vedecký ústav, ktorý je oprávnený udeľovať vedecké hodnosti kandidáta vied a doktora vied za podmienok určených vládnym nariadením č. 60/1953 Zb. o vedeckých hodnostiach a o označení absolventov vysokých škôl.


30.12.195731.08.1961

§ 2

30.12.195731.08.1961

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister školstva a kultúry po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


30.12.195731.08.1961

Novotný v. r.

30.12.195731.08.1961

Fierlinger v. r.

30.12.195731.08.1961

Široký v. r.

30.12.195731.08.1961

Dr. Kahuda v. r.