Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1957>Predpis č. 70/1957 Zb.

Predpis č. 70/1957 Zb.Zákon o Inštitúte spoločenských vied pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa

Zo dňa19.12.1957
Čiastka034/1957
Platnosť od30.12.1957
Účinnosť od30.12.1957
Zrušené od01.09.1961 (86/1961 Zb.)
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF

Obsah

(aktualizované 16.06.2012)

Aktuálne znenie


70

Zákon

z 19. decembra 1957

o Inštitúte spoločenských vied pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Inštitút spoločenských vied pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa, zriadený uznesením politického byra Ústredného výboru Komunistickej strany Československa z 5. marca 1957, je vedecký ústav, ktorý je oprávnený udeľovať vedecké hodnosti kandidáta vied a doktora vied za podmienok určených vládnym nariadením č. 60/1953 Zb. o vedeckých hodnostiach a o označení absolventov vysokých škôl.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister školstva a kultúry po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Presunúť na začiatok