Zákon č. 70/1957 Zb.Zákon o Inštitúte spoločenských vied pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa

Čiastka 34/1957
Platnosť od 30. 12. 1957 do31. 8. 1961
Účinnosť od 30. 12. 1957 do31. 8. 1961
Zrušený 86/1961 Zb.

OBSAH

30. 12. 195731. 8. 1961

70

30. 12. 195731. 8. 1961

Zákon

30. 12. 195731. 8. 1961

z 19. decembra 1957

30. 12. 195731. 8. 1961

o Inštitúte spoločenských vied pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa

30. 12. 195731. 8. 1961

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


30. 12. 195731. 8. 1961

§ 1

30. 12. 195731. 8. 1961

Inštitút spoločenských vied pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa, zriadený uznesením politického byra Ústredného výboru Komunistickej strany Československa z 5. marca 1957, je vedecký ústav, ktorý je oprávnený udeľovať vedecké hodnosti kandidáta vied a doktora vied za podmienok určených vládnym nariadením č. 60/1953 Zb. o vedeckých hodnostiach a o označení absolventov vysokých škôl.


30. 12. 195731. 8. 1961

§ 2

30. 12. 195731. 8. 1961

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister školstva a kultúry po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


30. 12. 195731. 8. 1961

Novotný v. r.

30. 12. 195731. 8. 1961

Fierlinger v. r.

30. 12. 195731. 8. 1961

Široký v. r.

30. 12. 195731. 8. 1961

Dr. Kahuda v. r.