01.10.195630.06.1998

47

01.10.195630.06.1998

Zákon

01.10.195630.06.1998

z 24. septembra 1956

01.10.195630.06.1998

o civilnom letectve (letecký zákon)

01.10.195630.06.1998

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


01.10.195630.06.1998

HLAVA I

01.10.195630.06.1998

Úvodné ustanovenia

01.10.195630.06.1998

§ 1

01.10.195630.06.1998

Poslanie civilného letectva

01.01.197730.06.1998

(1) Poslaním československého civilného letectva je obstarávať leteckú dopravu, zaisťovať bezpečnosť civilnej leteckej prevádzky nad územím Československej socialistickej republiky a uspokojovať iné významné spoločenské potreby.

01.10.195630.06.1998

(2) Československé civilné letectvo slúži najmä:

01.10.195630.06.1998

a) leteckej vnútroštátnej a medzinárodnej, pravidelnej i nepravidelnej preprave cestujúcich, batožín, tovaru a pošty,

01.10.195630.06.1998

b) poľnohospodárskemu a lesnému hospodárstvu,

01.10.195630.06.1998

c) vedeckým výskumným prácam,

01.10.195630.06.1998

d) kultúrnym a osvetovým úlohám,

01.10.195630.06.1998

e) verejnému zdravotníctvu,

01.10.195630.06.1998

f) účelom leteckého športu.

01.10.195630.06.1998

§ 2

01.10.195630.06.1998

Riadenie civilného letectva

01.01.197730.06.1998

Starostlivosť o rozvoj československého civilného letectva náleží Federálnemu ministerstvu dopravy, ktoré upravuje a usmerňuje jeho činnosť a dozerá, aby sa táto činnosť vyvíjala v zhode s ustanoveniami tohto zákona a predpisov podľa neho vydaných a v súlade so štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva.

01.10.195630.06.1998

§ 3

01.10.195630.06.1998

Zvrchovanosť nad vzdušným priestorom

01.10.195630.06.1998

Československému štátu náleží úplná a výhradná zvrchovanosť nad vzdušným priestorom, ktorý je nad jeho štátnym územím.

01.10.195630.06.1998

HLAVA II

01.10.195630.06.1998

Lietadlá

01.01.197730.06.1998

§ 4

01.01.197730.06.1998

Pojem lietadla

01.01.197730.06.1998

Za lietadlá sa považujú zariadenia, ktoré sú spôsobilé lietať v atmosfére nezávisle od zemského povrchu, niesť na palube osoby alebo náklad, sú schopné bezpečne vzlietnuť a pristáť a sú aspoň čiastočne riaditeľné; za lietadlá sa tiež považujú pripútané balóny.

01.10.195630.06.1998

§ 5

01.10.195630.06.1998

Štátna príslušnosť a registrový zápis civilných lietadiel

01.10.195630.06.1998

(1) Československými civilnými lietadlami sú podľa tohto zákona civilné lietadlá československej štátnej príslušnosti. Československú štátnu príslušnosť majú civilné lietadlá zapísané v československom leteckom registri (§ 62).

01.01.197730.06.1998

(2) V československom leteckom registri musia byť zapísané civilné lietadlá, ktoré sú v správe, vlastníctve alebo užívaní československých socialistických organizácií alebo československých štátnych občanov.

01.01.197730.06.1998

(3) Zápisom civilného lietadla do československého leteckého registra sa jeho predošlý zápis v leteckom registri cudzieho štátu stáva v Československej socialistickej republike neúčinným. Taktiež je neúčinný zápis československého civilného lietadla do leteckého registra cudzieho štátu, ak nebol zápis tohto lietadla z československého leteckého registra riadne vymazaný. Prevod zápisu civilného lietadla z československého leteckého registra do leteckého registra cudzieho štátu možno uskutočniť len so zvolením Federálneho ministerstva dopravy.

01.01.197730.06.1998

(4) O zápise civilného lietadla do československého leteckého registra vydá Federálne ministerstvo dopravy osvedčenie.

01.01.197730.06.1998

§ 6

01.01.197730.06.1998

Správa, vlastníctvo alebo užívanie a prevádzka civilných lietadiel

01.01.197730.06.1998

(1) Civilné lietadlá, ktoré sú v socialistickom spoločenskom vlastníctve, môžu spravovať, vlastniť alebo užívať a môžu mať v prevádzke

01.01.197730.06.1998

a) organizácie pre prevádzku leteckej dopravy a organizácie vykonávajúce letecké práce, ako aj organizácie pre správu a údržbu verejných letísk a pre výkon štátneho odborného dozoru riadené Federálnym ministerstvom dopravy,

01.01.197730.06.1998

b) Federálne ministerstvo vnútra, dobrovoľné spoločenské organizácie starajúce sa o brannú výchovu a letecký šport, štátne organizácie zaoberajúce sa výrobou a opravou lietadiel a leteckým skúšobníctvom a výskumom.

01.01.197730.06.1998

(2) Organizácie uvedené v odseku 1 môžu užívať a mať v prevádzke aj civilné lietadlá, ktoré sú vo vlastníctve zahraničných vlastníkov.

29.03.199030.06.1998

(3) Iné socialistické organizácie, než ktoré sú uvedené v odseku 1 písm. a) a b), môžu civilné lietadlá spravovať, vlastniť alebo užívať a mať v prevádzke len so súhlasom Federálneho ministerstva dopravy, udeleným po dohode s Federálnym ministerstvom vnútra.

01.01.197730.06.1998

(4) Československí štátni občania môžu mať civilné lietadlo v osobnom vlastníctve. Lietať ním môžu iba so súhlasom Federálneho ministerstva dopravy, udeleným po dohode s Federálnym ministerstvom vnútra.

01.10.195630.06.1998

§ 7

01.10.195630.06.1998

Poznávacia značka

01.10.195630.06.1998

Každému civilnému lietadlu sa pri zápise do československého leteckého registra pridelí poznávacia (registrová) značka; vlastník lietadla je povinný vyznačiť ju na lietadle za značkou štátnej príslušnosti.

01.10.195630.06.1998

§ 9

01.10.195630.06.1998

Konštrukcia a výroba civilných lietadiel

01.10.195630.06.1998

(1) Typy lietadiel určených pre civilné letectvo musia konštrukciou i materiálom vyhovovať technickým podmienkam zaisťujúcim bezpečnosť leteckej prevádzky.

01.01.197730.06.1998

(2) Podmienky pre zavedenie sériovej výroby nových typov lietadiel určených pre civilné letectvo určujú osobitné predpisy; súhlas potrebný podľa týchto predpisov na začatie výroby možno dať len po predchádzajúcom vyjadrení Federálneho ministerstva dopravy z hľadiska technického a prevádzkovo-ekonomického.

01.10.195630.06.1998

§ 10

01.10.195630.06.1998

Telekomunikačné zariadenia a ich prevádzka

01.10.195630.06.1998

(1) Zriaďovanie a prevádzanie vysielacích rádiových staníc a iných telekomunikačných a rádiolokačných zariadení na palube civilných lietadiel a pre leteckú službu vôbec spravuje sa osobitnými predpismi a dohodami.

01.10.195630.06.1998

(2) Vysielacie rádiové stanice na palube československých civilných lietadiel smú obsluhovať len osoby, ktoré získali predpísaný preukaz rádiotelegrafistu alebo rádiotelefonistu.

01.10.195630.06.1998

§ 11

01.10.195630.06.1998

Spôsobilosť lietadla

01.01.197730.06.1998

(1) Civilné lietadlo s československou poznávacou značkou možno použiť na lietanie, ak má osvedčenie o letovej spôsobilosti, ktoré vydala Štátna letecká inšpekcia, alebo ak má osvedčenie o letovej spôsobilosti vydané iným štátom, ktoré Štátna letecká inšpekcia uznala za platné.

01.01.197730.06.1998

(2) Civilné lietadlo s poznávacou značkou iného štátu možno použiť na lietanie v československom vzdušnom priestore, ak má osvedčenie o letovej spôsobilosti, ktoré vydal alebo uznal za platné iný štát za podmienok ustanovených medzinárodnými dohodami, ktorými je Československá socialistická republika viazaná.

01.01.197730.06.1998

(3) Štátna letecká inšpekcia vydá osvedčenie o letovej spôsobilosti až po overení, že civilné lietadlo zodpovedá požiadavkám prevádzkovej bezpečnosti, a po skúške jeho letovej spôsobilosti alebo na podklade preukazu o prevádzkovej bezpečnosti a o skúške jeho letovej spôsobilosti vykonanej v cudzine.

01.01.197730.06.1998

(4) Civilné lietadlo, ktoré bolo vyskúšané, musí sa podrobiť novej skúške po každej podstatnej zmene konštrukcie draku alebo zariadenia, ktorá môže spôsobiť zmenu letových vlastností lietadla alebo jeho pevnosti.

01.01.197730.06.1998

§ 12

01.01.197730.06.1998

Palubné doklady

01.01.197730.06.1998

Civilné lietadlo musí mať za letu na palube tieto doklady:

01.01.197730.06.1998

a) osvedčenie o zápise lietadla do leteckého registra,

01.01.197730.06.1998

b) osvedčenie o letovej spôsobilosti,

01.01.197730.06.1998

c) palubný denník alebo doklad ho nahrádzajúci,

01.01.197730.06.1998

d) povolenie na zriadenie a prevádzku vysielacej rádiovej stanice, ak je na palube.

01.10.195630.06.1998

§ 13

01.10.195630.06.1998

Zákaz brať niektoré predmety do lietadla

01.01.197730.06.1998

Federálne ministerstvo dopravy môže po dohode s Federálnym ministerstvom vnútra z dôvodov verejnej bezpečnosti určiť, ktoré predmety neslobodno brať do civilných lietadiel, prípadne určiť podmienky, za ktorých sa tak môže stať.

01.01.197730.06.1998

HLAVA III

01.01.197730.06.1998

Letecký personál

01.01.197730.06.1998

§ 14

01.01.197730.06.1998

Zloženie a spôsobilosť leteckého personálu

01.01.197730.06.1998

(1) Letecký personál tvoria posádky civilných lietadiel a pozemný letecký personál.

01.01.197730.06.1998

(2) Členovia leteckého personálu musia byť na výkon svojej činnosti zdravotne a odborne spôsobilí. Svoju činnosť vykonávajú na základe preukazu o spôsobilosti, ktorý vydáva Štátna letecká inšpekcia. Týmto preukazom sú členovia leteckého personálu povinní pri výkone služby sa preukázať orgánom Federálneho ministerstva dopravy a Štátnej leteckej inšpekcie.

01.01.197730.06.1998

(3) Členovia leteckého personálu sa zapisujú do československého leteckého registra.

01.01.197730.06.1998

§ 15

01.01.197730.06.1998

Posádka civilného lietadla

01.01.197730.06.1998

(1) Posádka civilného lietadla sa skladá z výkonných letcov (veliteľ lietadla, druhý pilot, navigátor, palubný rádiotelegrafista, palubný technik-inžinier) a z obsluhujúceho personálu.

01.01.197730.06.1998

(2) Členmi posádok československých civilných lietadiel môžu byť len československí štátni občania; výnimky môže povoliť Federálne ministerstvo dopravy po dohode s Federálnym ministerstvom vnútra.

01.01.197730.06.1998

(3) Najnižší počet členov posádok civilného lietadla je určený v typovom osvedčení o spôsobilosti na leteckú prevádzku a v palubných dokladoch lietadla.

01.01.197730.06.1998

(4) Veliteľmi československých civilných lietadiel môžu byť len výkonní letci s kvalifikáciou pilota, pokiaľ Federálne ministerstvo dopravy nepovolí v osobitne odôvodnených prípadoch výnimku; pri pilotnom výcviku môže túto funkciu zastávať aj pilotný žiak.

01.10.195630.06.1998

§ 16

01.10.195630.06.1998

Preukazy spôsobilosti výkonných letcov na medzinárodné lietanie

01.10.195630.06.1998

(1) Výkonní letci civilných lietadiel používaných na medzinárodné lietanie musia mať preukazy spôsobilosti (diplomy a letecké legitimácie), ktoré boli vydané alebo vyhlásené za platné štátom, v ktorom je lietadlo zapísané do leteckého registra.

01.01.197730.06.1998

(2) Federálne ministerstvo dopravy uzná za platné preukazy spôsobilosti vydané alebo uznané za platné štátom, v ktorom je lietadlo zapísané do leteckého registra, ak je zabezpečená vzájomnosť alebo ak podmienky, za ktorých boli tieto preukazy vydané alebo uznané za platné, rovnajú sa minimálnym podmienkam medzinárodne určeným alebo sú prísnejšie.

01.01.197730.06.1998

(3) Federálne ministerstvo dopravy môže na účely lietania nad československým štátnym územím odoprieť uznanie preukazov spôsobilosti, ktoré vydal československým štátnym občanom iný štát.

01.10.195630.06.1998

(4) Ak je v niektorom štáte namiesto diplomu a leteckej legitimácie zavedený preukaz jednotný, vzťahujú sa ustanovenia odsekov 1 až 3 na tento preukaz.

01.10.195630.06.1998

§ 17

01.10.195630.06.1998

Zodpovednosť veliteľa

01.01.197730.06.1998

Veliteľ civilného lietadla je úplne zodpovedný za stav lietadla a jeho posádky, za prípravu každého letu a za vykonanie letu.

01.10.195630.06.1998

§ 18

01.10.195630.06.1998

Právomoc veliteľa

01.01.197730.06.1998

(1) Rozkazy veliteľa civilného lietadla vydané v medziach jeho oprávnenia musí posádka i cestujúci bezpodmienečne splniť.

01.10.195630.06.1998

(2) Veliteľ civilného lietadla má právo použiť za letu všetky nutné opatrenia voči osobám, ktoré svojím počínaním ohrozujú bezpečnosť letu a nepodriadia sa jeho rozkazom.

01.10.195630.06.1998

(3) Ak bol spáchaný na palube československého civilného lietadla trestný čin, je veliteľ lietadla povinný zabezpečiť vykonanie potrebných vyšetrení.

01.01.197730.06.1998

(4) Do času, než zakročí kompetentný orgán, vykoná veliteľ československého civilného lietadla úkony, ktoré nestrpia odklad. Ak je to nutné, dá predbežne zadržať podozrivé osoby, vykonať osobnú prehliadku cestujúcich a posádky a zaistiť predmety, ktoré môžu slúžiť ako dôkaz.

01.10.195630.06.1998

§ 19

01.10.195630.06.1998

Opatrenia pri nebezpečí a nehode

01.01.197730.06.1998

(1) Ak hrozí civilnému lietadlu nebezpečie, sú veliteľ a posádka lietadla povinní vykonať všetky opatrenia na záchranu cestujúcich i posádky; veliteľ opustí lietadlo ako posledný.

01.01.197730.06.1998

(2) Ak dôjde k nehode alebo k núdzovému pristátiu, je veliteľ civilného lietadla povinný chrániť záujmy toho, v správe, vlastníctve alebo užívaní alebo v premávke ktorého lietadlo je, ako aj záujmy vlastníkov nákladu; je oprávnený konať v ich mene a prejímať za ne práva a záväzky, pokiaľ je to potrebné na ochranu ich záujmov.

01.10.195630.06.1998

§ 20

01.10.195630.06.1998

Pomoc v tiesni

01.10.195630.06.1998

Veliteľ civilného lietadla, ktorý zachytil tiesňový signál iného lietadla alebo námorného plavidla alebo našiel ho v tiesni, je povinný poskytnúť pomoc, ak tak môže urobiť bez nebezpečia pre lietadlo jemu zverené a pre osoby v lietadle.

01.10.195630.06.1998

§ 21

01.10.195630.06.1998

Povinnosti za vojnových akcií

01.01.197730.06.1998

Za vojnových akcií namierených proti Československej socialistickej republike je veliteľ československého civilného lietadla povinný urobiť všetky opatrenia, aby zabránil nepriateľovi zmocniť sa lietadla, jeho dokladov a nákladu.

01.10.195630.06.1998

HLAVA IV

01.10.195630.06.1998

Pozemné letecké zariadenia

01.10.195630.06.1998

§ 22

01.10.195630.06.1998

Povoľovacie konanie

01.01.197730.06.1998

(1) Na zriadenie alebo na podstatnú zmenu pozemných leteckých zariadení (letísk každého druhu, stavieb a technických zariadení s nimi súvisiacich, pozemných návestidiel a i.) je potrebné predchádzajúce povolenie Federálneho ministerstva dopravy, ktoré rozhoduje po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi. Federálne ministerstvo dopravy zároveň zabezpečí, aby s konaním o povolení sa podľa možnosti spojilo konanie potrebné podľa iných predpisov. V povolení možno určiť podmienky a obmedzenia.

01.10.195630.06.1998

(2) Všetky povolené pozemné letecké zariadenia sa zapisujú do československého leteckého registra.

01.01.197730.06.1998

§ 24

01.01.197730.06.1998

Ochranné pásma

01.01.197730.06.1998

(1) Bezpečnosť leteckej prevádzky na civilných letiskách a spoľahlivú funkciu ostatných pozemných leteckých zariadení, ako aj výhľadové zabezpečenie ich ďalšieho stavebného rozvoja zaisťujú ochranné pásma.

01.01.197730.06.1998

(2) Ochranné pásmo určí rozhodnutím Štátna letecká inšpekcia na návrh prevádzateľa pozemného leteckého zariadenia po dohode so stavebným úradom príslušným vydávať územné rozhodnutie a s ďalšími príslušnými orgánmi. V rozhodnutí zakáže alebo obmedzí zriaďovať určité stavby alebo zariadenia, umiestňovať svetlá, vysadzovať porasty alebo nechať ich rásť nad určenú mieru a vykonávať činnosti, ktoré ohrozujú bezpečnosť leteckej prevádzky.

01.01.197730.06.1998

§ 24a

01.01.197730.06.1998

Stavby a zariadenia mimo ochranných pásiem

01.01.197730.06.1998

(1) Pred umiestnením stavieb a zariadení nestavebnej povahy mimo ochranných pásiem si treba vyžiadať vyjadrenie, prípadne súhlas Štátnej leteckej inšpekcie z hľadiska záujmov civilného letectva, ak ide

01.01.197730.06.1998

a) o stavby alebo zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom,

01.01.197730.06.1998

b) o stavby alebo zariadenia vysoké 30 m a viac na prirodzených alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a vyššie nad okolitým krajom,

01.01.197730.06.1998

c) o zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a pozemných leteckých zabezpečovacích zariadení, ako sú najmä zariadenia priemyselných závodov, vedenie vysokého napätia 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice.

01.01.197730.06.1998

(2) Pre stavby si vyžiada vyjadrenie Štátnej leteckej inšpekcie v štádiu prerokúvania územného plánu zóny alebo územného projektu zóny jeho vyhotovovateľ, v štádiu spracovania projektovej úlohy stavby jej investor. Pre zariadenie nestavebnej povahy si vyžiada jeho správca, vlastník alebo užívateľ súhlas Štátnej leteckej inšpekcie, ktorá ho udelí rozhodnutím.

01.01.197730.06.1998

(3) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa nevzťahujú na stavby vojenskej správy a na zariadenia na vojenské účely.

01.10.195630.06.1998

§ 25

01.10.195630.06.1998

Verejné letiská

01.01.197730.06.1998

(1) Verejným letiskom sa rozumie civilné letisko, ktoré je v medziach svojej technickej a prevádzkovej spôsobilosti prístupné všetkým civilným lietadlám oprávneným konať lety v Československej socialistickej republike. Verejné letiská, ktoré sú určené predovšetkým pre pravidelnú leteckú dopravu, spravidla zriaďuje a svojimi orgánmi prevádza Federálne ministerstvo dopravy.

01.01.197730.06.1998

(2) Užívanie verejného letiska, ktoré svojimi orgánmi prevádza Federálne ministerstvo dopravy na účely výcvikové, zalietávacie a skúšobné lety a na iné zvláštne účely, je prístupné len so zvolením Federálneho ministerstva dopravy.

01.10.195630.06.1998

§ 26

01.10.195630.06.1998

Letiskové správy a letiskové poriadky

01.01.197730.06.1998

(1) Prevádzku civilného letiska riadi, jeho údržbu obstaráva a opatrenie plynúce z jeho obvyklého užívania vykonáva letisková správa na čele s riaditeľom (náčelníkom) letiska. Letiskovú správu zriaďuje prevádzateľ letiska.

01.01.197730.06.1998

(2) Letiskovú prevádzku a disciplínu na civilných letiskách podrobne upravujú letiskové poriadky. Pre verejné letiská, ktoré svojimi orgánmi prevádza Federálne ministerstvo dopravy, vydáva letiskové poriadky toto ministerstvo. Pre ostatné civilné letiská vydáva letiskové poriadky ich prevádzateľ po schválení Federálnym ministerstvom dopravy; ak letiská pravidelne používajú aj vojenské lietadlá, je na schválenie letiskových poriadkov potrebný aj súhlas Federálneho ministerstva národnej obrany.

01.10.195630.06.1998

§ 27

01.10.195630.06.1998

Zriaďovanie denných, svetelných a rádiových návestidiel

01.01.197730.06.1998

(1) Správcovia, vlastníci alebo užívatelia pozemkov a objektov, na ktorých majú byť na zaistenie bezpečnosti leteckej prevádzky umiestené denné, svetelné alebo rádiové návestidlá, sú povinní trpieť za primeranú náhradu ich zriadenie, umiestenie a obsluhu; organizáciám štátneho socialistického sektora však náhrada neprislúcha, ak ju osobitné predpisy vylučujú.

01.01.197730.06.1998

(2) Na základe rozhodnutia Štátnej leteckej inšpekcie sú správcovia, vlastníci alebo užívatelia objektov ohrozujúcich bezpečnosť leteckej prevádzky povinní na svoj náklad označiť tieto objekty leteckým prekážkovým označením a toto označenie udržiavať a mať v prevádzke.

01.10.195630.06.1998

§ 28

01.10.195630.06.1998

Nakladanie s leteckým pozemným zariadením

01.01.197730.06.1998

S pozemnými leteckými zariadeniami, ktoré nie sú v správe Federálneho ministerstva dopravy, možno nakladať len so súhlasom, ktorý udelí Federálne ministerstvo dopravy po dohode s Federálnym ministerstvom národnej obrany. To platí najmä o zmene v určení zariadení a o ich zrušení.

01.10.195630.06.1998

§ 29

01.10.195630.06.1998

Letiskové a iné náhrady

01.10.195630.06.1998

(1) Za užívanie verejných letísk a leteckých pomocných zariadení sa vyberajú náhrady, určené podľa predpisov o plánovaní a tvorbe cien.

01.01.197730.06.1998

(2) Federálne ministerstvo dopravy môže po dohode s Federálnym ministerstvom financií povoliť oslobodenie od platenia náhrad alebo náhrady znížiť.

01.10.195630.06.1998

(3) Povinnosť platiť náhradu sa nevzťahuje na lietadlá ozbrojených síl.

01.01.197730.06.1998

HLAVA IVa

01.01.197730.06.1998

Ochrana pozemných leteckých zariadení

01.01.197730.06.1998

§ 29a

01.01.197730.06.1998

Zbor ozbrojenej ochrany letísk

01.01.197730.06.1998

(1) Zriaďuje sa Zbor ozbrojenej ochrany letísk (ďalej len „zbor"), ktorý pôsobí na verejných letiskách a na území ostatných pozemných leteckých zariadení. Základnou úlohou zboru je zaistenie poriadku a bezpečnosti v obvode objektov ním chránených.

01.01.197730.06.1998

(2) Federálne ministerstvo dopravy po dohode s Federálnym ministerstvom vnútra a Federálnym ministerstvom národnej obrany zriaďuje jednotlivé zložky (útvary) zboru, určuje jeho početné stavy, výzbroj a výstroj a ustanovuje zásady organizácie, výcviku a výkonu služby príslušníkov zboru.

01.01.197730.06.1998

§ 29b

01.01.197730.06.1998

Práva a povinnosti príslušníkov zboru

01.01.197730.06.1998

(1) Pri vykonávaní služobných úkonov, zákrokov, ako aj pri ostatnej služobnej činnosti sú príslušníci zboru povinní dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť občanov aj svoju vlastnú a usilovať sa o to, aby občanom v súvislosti s touto činnosťou nevznikla bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do ich práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu vykonávaného opatrenia.

01.01.197730.06.1998

(2) Príslušníci zboru sú oprávnení

01.01.197730.06.1998

a) požadovať na mieste vysvetlenie od osoby, od ktorej možno očakávať, že môže prispieť k objasneniu závažných skutočností týkajúcich sa narušenia alebo ohrozenia bezpečnosti leteckej prevádzky, verejného poriadku alebo bezpečnosti života a zdravia, ako aj majetku, pokiaľ nie je podozrenie, že ide o trestný čin alebo prečin. Vysvetlenie sa nesmie požadovať od toho, kto by ním porušil zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti, ledaže by bol tejto povinnosti zbavený. Vysvetlenie môže odoprieť ten, kto by ním sebe alebo blízkej osobe spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania,

01.01.197730.06.1998

b) zisťovať v miestach, ktoré nie sú verejnosti prístupné, totožnosť osôb a ich oprávnenie zdržiavať sa v týchto miestach,

01.01.197730.06.1998

c) zisťovať totožnosť osoby, ktorá narušuje alebo ohrozuje bezpečnosť leteckej prevádzky, verejný poriadok alebo bezpečnosť života a zdravia, ako aj majetku, a prípadne aj osoby, ktorá bola pri takom konaní prítomná,

01.01.197730.06.1998

d) predviesť osobu, ktorá nechce alebo nemôže v miestach, ktoré nie sú verejnosti prístupné, hodnoverne preukázať svoju totožnosť alebo ktorá narušuje alebo ohrozuje bezpečnosť leteckej prevádzky, verejný poriadok, bezpečnosť života a zdravia, ako aj majetku, a odovzdať ju ihneď príslušníkovi Zboru národnej bezpečnosti alebo ju prepustiť, len čo pominuli dôvody predvedenia,

01.01.197730.06.1998

e) presvedčiť sa, či ten, koho predvádzajú, nie je ozbrojený a podľa povahy prípadu zbraň až do ďalšieho opatrenia príslušných orgánov odobrať,

01.01.197730.06.1998

f) po predchádzajúcej márnej výzve na jej vydanie predbežne odňať vec, ktorá by mohla byť vyhlásená za prepadnutú alebo zabranú, a ihneď ju odovzdať príslušným orgánom,

01.01.197730.06.1998

g) ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky.

01.01.197730.06.1998

(3) Ak príslušník zboru zakročuje, použije - pokiaľ to povaha zákroku vyžaduje a okolnosti dovoľujú - slová „v mene zákona".

01.01.197730.06.1998

(4) Každý je povinný poslúchnuť výzvu zakročujúceho príslušníka zboru.

01.01.197730.06.1998

(5) O predvedení podľa odseku 2 písm. d) sa spíše na príslušnom útvare zboru záznam.

01.01.197730.06.1998

(6) O predbežnom odňatí veci vydá príslušný útvar zboru potvrdenie osobe, ktorej bola vec odňatá.

01.01.197730.06.1998

§ 29c

01.01.197730.06.1998

Práva a povinnosti príslušníkov zboru pri vykonávaní zákroku

01.01.197730.06.1998

(1) Príslušníci zboru sú oprávnení na verejných letiskách a na území ostatných pozemných leteckých zariadení v záujme ich ochrany a verejného poriadku, najmä na odvrátenie útoku na seba alebo na inú osobu, pri služobných zákrokoch proti výtržníkom a iným nebezpečným osobám alebo na prekonanie odporu, ktorý smeruje k zmareniu ich služobného zákroku, úkonu alebo výzvy, ako aj na zabránenie úteku predvádzanej osoby použiť hmaty a chvaty sebaobrany, vreckový slzotvorný prostriedok, obušok, putá, služobného psa, úder zbraňou, výstrahu a varovný výstrel do vzduchu.

01.01.197730.06.1998

(2) Príslušník zboru je oprávnený použiť strelnú zbraň len v týchto prípadoch:

01.01.197730.06.1998

a) aby v prípade nutnej obrany odvrátil útok vedený proti jeho osobe alebo bezprostredne mu hroziaci alebo útok na život inej osoby,

01.01.197730.06.1998

b) aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje strážený objekt alebo stanovište, po márnej výzve upustiť od útoku,

01.01.197730.06.1998

c) aby zamedzil útek nebezpečného páchateľa, ktorého nemôže iným spôsobom zadržať,

01.01.197730.06.1998

d) ak treba zneškodniť zviera ohrozujúce život alebo zdravie osôb.

01.01.197730.06.1998

Pri použití strelnej zbrane sú príslušníci zboru povinní dbať na nevyhnutnú opatrnosť, najmä aby nebol ohrozený život iných osôb, a čo najviac šetriť život osoby, proti ktorej služobný zákrok smeruje. Pokiaľ to okolnosti služobného zákroku dovoľujú, je príslušník zboru povinný pred použitím zbrane použiť prostriedky uvedené v odseku 1.

01.01.197730.06.1998

(3) Ak je to s ohľadom na okolnosti prípadu možné, sú príslušníci zboru pred použitím prostriedkov podľa odsekov 1 a 2 povinní použiť dohováranie, napomenutie a výzvu.

01.01.197730.06.1998

(4) Príslušníci zboru sú povinní použiť z prostriedkov uvedených v odsekoch 1 a 2 ten, ktorý umožňuje riadne splniť ich služobné povinnosti a pritom čo najmenej poškodzuje osobu, proti ktorej zakročujú. Zároveň dbajú, aby sa tento prostriedok použil len primeraným spôsobom a aby prípadná škoda nebola v zrejmom nepomere k významu chráneného záujmu.

01.01.197730.06.1998

(5) Pri služobnom zákroku proti jednotlivej osobe sa nesmie použiť zbraň, slzotvorný prostriedok, obušok, putá a služobný pes proti ťarchavej žene, proti osobe vysokého veku, osobe so zjavnou telesnou chybou alebo chorobou a proti dieťaťu okrem prípadov, keď to povaha útoku vedeného týmito osobami proti chráneným záujmom alebo mimoriadnosť vzniknutej situácie nevyhnutne vyžaduje.

01.01.197730.06.1998

(6) O služobných zákrokoch podľa odsekov 1 a 2 sa spíše na príslušnom útvare zboru záznam.

01.10.195630.06.1998

HLAVA V

01.10.195630.06.1998

Lety

01.10.195630.06.1998

§ 30

01.10.195630.06.1998

Zaistenie bezpečnosti civilnej leteckej prevádzky

01.01.197730.06.1998

(1) Civilnú leteckú prevádzku na území Československej socialistickej republiky organizuje, riadi a zabezpečuje Federálne ministerstvo dopravy leteckou dispečerskou službou; plnením úloh vyplývajúcich z tejto činnosti môže poveriť orgán podriadenej organizácie pre prevádzku leteckej dopravy.

01.10.195630.06.1998

(2) Predpisy o vykonávaní letov (letové predpisy) platné pre civilné lietadlá sú záväzné i pre iné lietadlá pohybujúce sa po letových cestách v blízkosti letísk alebo v ich priľahlých priestoroch (§ 31 ods. 1 a 2).

01.01.197730.06.1998

§ 30a

01.01.197730.06.1998

Kontrola za letu

01.01.197730.06.1998

Federálne ministerstvo dopravy a Štátna letecká inšpekcia sú oprávnené počas letu kontrolovať činnosť posádky a technické vybavenie československých civilných lietadiel, ich núdzové zariadenia, ako aj zabezpečenie leteckej prevádzky.

01.10.195630.06.1998

§ 31

01.10.195630.06.1998

Druhy letov, letové línie a letové cesty

01.01.197730.06.1998

(1) Vo vzdušnom priestore Československej socialistickej republiky môžu civilné lietadlá konať

01.10.195630.06.1998

a) lety v letiskovom priestore, t.j. nad letiskom a nad určeným priľahlým priestorom,

01.10.195630.06.1998

b) pravidelné dopravné lety,

01.10.195630.06.1998

c) nepravidelné lety.

01.01.197730.06.1998

(2) Pravidelné dopravné lety sa konajú na letových líniách, ktoré určuje Federálne ministerstvo dopravy po dohode s Federálnym ministerstvom národnej obrany. Letová línia je schválená stála trať pre pravidelné lety dopravných lietadiel medzi dvoma alebo niekoľkými miestami. Pre bezpečnosť letu sa spravidla vymedzuje letová cesta, t. j. územie pozdĺž letovej línie a vzdušný priestor nad ním, v hraniciach ktorého musí byť let vykonaný.

01.01.197730.06.1998

(3) Trať, prípadne vzdušný priestor pre nepravidelné lety schvaľujú pre každý jednotlivý prípad orgány Federálneho ministerstva dopravy.

01.10.195630.06.1998

§ 32

01.10.195630.06.1998

Pripustenie k letu

01.10.195630.06.1998

Civilné lietadlo možno pripustiť k letu, ak bola určená posádka zodpovedajúca po stránke odbornej spôsobilosti druhu civilného lietadla a podmienkam letu ním podnikaného, a len ak sú na jeho palube

01.10.195630.06.1998

a) palubné doklady (§ 12),

01.10.195630.06.1998

b) potvrdenie o prehliadke lietadla vykonanej pred letom (§ 33 ods. 1),

01.01.197730.06.1998

c) letecké mapy a iné navigačné doklady určené Federálnym ministerstvom dopravy,

01.10.195630.06.1998

d) potrebné prístroje a iné zariadenia.

01.10.195630.06.1998

§ 33

01.10.195630.06.1998

Príprava letu

01.01.197730.06.1998

Akýkoľvek let civilného lietadla sa smie vykonať len po predchádzajúcej príprave a technickej prehliadke lietadla, preskúmaní stavu jeho posádky a pozemného leteckého zariadenia v mieste odletu, v mieste určenia i na trati a po zistení poveternostných podmienok letu.

01.10.195630.06.1998

§ 34

01.10.195630.06.1998

Let

01.01.197730.06.1998

(1) Let sa smie vykonať len na základe letovej úlohy alebo letového plánu a v súlade s vydaným letovým povolením.

01.10.195630.06.1998

(2) Odlet civilného lietadla z iného miesta než z letiska sa vykoná podľa letových predpisov a na rozkaz veliteľa lietadla; ten v tomto prípade znáša plnú zodpovednosť za odlet.

01.10.195630.06.1998

§ 35

01.10.195630.06.1998

Let s cestujúcimi

01.10.195630.06.1998

Let s cestujúcimi je prípustný len z povolených letísk a v lietadlách na ten účel schválených a vedených pilotmi, ktorých kvalifikácia vyhovuje podmienkam určeným pre vedenie takých lietadiel.

01.10.195630.06.1998

§ 36

01.10.195630.06.1998

Lety nad zastavanými miestami, lety skúšobné a akrobatické

01.10.195630.06.1998

(1) Pri letoch nad miestami súvisle zastavanými alebo s veľkým zhromaždením osôb na voľnom priestranstve musí civilné lietadlo, vynímajúc štart a pristátie, zachovávať výšku, ktorá umožňuje kedykoľvek bezpečne pristáť buď na letisku alebo mimo súvisle zastavaného alebo zaľudneného priestoru, a to i pri zastavení motoru.

01.01.197730.06.1998

(2) Lety skúšobné a akrobatické, ako i zoskoky s padákom nad miestami súvisle zastavanými a nad verejne prístupnou časťou letiskového priestoru sú zakázané; výnimku môže povoliť Federálne ministerstvo dopravy.

01.01.197730.06.1998

(3) Lety skúšobné a akrobatické, ako i zoskoky s padákom nad verejne neprípustnou časťou letiskového priestoru a v priestore letových ciest sú dovolené okrem prípadov krajnej núdze len so súhlasom kompetentných orgánov Federálneho ministerstva dopravy, v ostatnom vzdušnom priestore len so súhlasom Federálneho ministerstva národnej obrany.

01.01.197730.06.1998

(4) Letecké dni a letecké súťaže prístupné obecenstvu možno usporadúvať, ak dá na ne súhlas Federálne ministerstvo vnútra po dohode s Federálnym ministerstvom dopravy.

01.10.195630.06.1998

§ 37

01.10.195630.06.1998

Zákazy za letu

01.10.195630.06.1998

Všeobecne je za letu zakázané z civilných lietadiel

01.01.197730.06.1998

a) zhadzovať akékoľvek predmety okrem v prípade krajnej núdze alebo pri povolenej výsadkovej činnosti; výnimky môže povoliť Federálne ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ministerstvami;

01.01.197730.06.1998

c) používať telekomunikačné zariadenia, najmä vysielacie rádiové stanice na účely nesúvisiace s potrebami letu; výnimky môže povoliť Federálne ministerstvo spojov po dohode s federálnymi ministerstvami vnútra a dopravy.

01.10.195630.06.1998

§ 38

01.10.195630.06.1998

Účasť na skúšobných letoch

01.01.197730.06.1998

Letov civilných lietadiel, pre ktoré nebolo doteraz vydané osvedčenie o letovej spôsobilosti (§ 11), smú sa zúčastniť len osoby, ktorým je uložené, aby za letu vyskúšali lietadlo, motory, prístroje alebo iné vystrojenie lietadla.

01.10.195630.06.1998

§ 39

01.10.195630.06.1998

Lety lietadiel bez pilota

01.01.197730.06.1998

Lietadlá spôsobilé lietať bez pilota nesmú lietať nad územím Československej socialistickej republiky, okrem s povolením Federálneho ministerstva dopravy, ktoré môže určiť osobitné podmienky letu najmä pre zaistenie bezpečnosti leteckej prevádzky.

01.10.195630.06.1998

§ 40

01.10.195630.06.1998

Letecká poveternostná služba

01.01.197730.06.1998

Leteckú poveternostnú službu obstarávajú pre civilné letectvo orgány štátnej meteorologickej služby podľa požiadaviek Federálneho ministerstva dopravy.

01.10.195630.06.1998

§ 41

01.10.195630.06.1998

Telefónny a telegrafný styk

01.10.195630.06.1998

Medziletiskové telefónne hovory a telegramy týkajúce sa bezpečnosti a vedenia letu majú v rozsahu určenom predpismi o telekomunikačnom styku prednosť pred inými telefónnymi hovormi a telegramami.

01.10.195630.06.1998

§ 42

01.10.195630.06.1998

Zakázané pásma

01.01.197730.06.1998

(1) Lietanie nad určitými územnými oblasťami možno z dôvodov obrany vlasti alebo z dôvodov bezpečnostných, prípadne aj z iného všeobecného záujmu dočasne alebo trvale zakázať alebo obmedziť (zakázané pásma). Potrebné opatrenie vykoná Federálne ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi.

01.10.195630.06.1998

(2) Za mimoriadnych okolností môže vláda s okamžitou účinnosťou vydať zákaz lietania nad celým štátnym územím pre všetky civilné lietadlá.

01.10.195630.06.1998

§ 43

01.10.195630.06.1998

Povinná zmena smeru letu, povinné pristátie

01.10.195630.06.1998

(1) Civilné lietadlo, ktoré sa ocitlo mimo vymedzenej letovej cesty, mimo schválenej trate (§ 31) alebo nad zakázaným pásmom (§ 42), je povinné, len čo to zistí, bezodkladne zmeniť smer letu, aby čo najrýchlejšie znovu dosiahlo vymedzenú letovú cestu alebo schválenú trať, prípadne opustilo zakázané pásmo.

01.10.195630.06.1998

(2) Ak dostane civilné lietadlo signál na pristátie, je povinné pristáť na mieste, ktoré mu bolo označené; ak nebolo označené, teda na najbližšom mieste vhodnom pre bezpečné pristátie. Pristátie treba ihneď hlásiť najbližšiemu bezpečnostnému orgánu. Ak neposlúchne lietadlo signál na pristátie, môže byť po druhom signáli na pristátie donútené.

01.10.195630.06.1998

(3) Ak dostane civilné lietadlo signál o neprípustnosti pristátia, je povinné zmeniť smer letu a pokračovať v lete po vymedzenej letovej ceste alebo po schválenej trati na najbližšie vhodné letisko a tam pristáť.

01.10.195630.06.1998

§ 44

01.10.195630.06.1998

Miestna pomoc pri nehode civilného lietadla

01.01.197730.06.1998

Ak dôjde k nehode alebo k núdzovému pristátiu civilného lietadla alebo ak nemôže lietadlo pokračovať v lete pre smrť, zranenie alebo onemocnenie členov posádky, sú výkonné orgány najbližšieho národného výboru v súčinnosti s bezpečnostnými orgánmi povinní poskytnúť nevyhnutnú pomoc, postarať sa o lietadlo, jeho posádku, cestujúcich a náklad a bezodkladne podať najrýchlejším spôsobom správu Federálnemu ministerstvu dopravy.

01.10.195630.06.1998

§ 45

01.01.197730.06.1998

Odborné vyšetrovanie príčin leteckých nehôd

01.01.197730.06.1998

(1) Odborné vyšetrovanie príčin leteckých nehôd vykonáva Federálne ministerstvo dopravy v súčinnosti s kompetentnými úradmi (orgánmi).

01.01.197730.06.1998

(2) Orgány Federálneho ministerstva dopravy vykonávajúce také vyšetrenie sú oprávnené vykonať všetky opatrenia, ktoré môžu viesť k zisteniu príčin nehody; môžu najmä tiež požadovať výpovede osôb zúčastnených na nehode a iných osôb, od ktorých možno očakávať objasnenie závažných skutočností. Ak zistia orgány Federálneho ministerstva dopravy, že je dôvodné podozrenie z trestného činu alebo priestupku, upovedomia o tom orgány kompetentné na ich vyšetrenie.

01.10.195630.06.1998

HLAVA VI

01.10.195630.06.1998

Medzinárodné lety

01.10.195630.06.1998

§ 46

01.10.195630.06.1998

Medzinárodné lety

01.01.197730.06.1998

(1) Za medzinárodný let sa pokladá každý let civilného lietadla, pri ktorom vymedzená letová cesta alebo schválená trať vedie cez štátne hranice Československej socialistickej republiky.

01.10.195630.06.1998

(2) Pre medzinárodné lety platia okrem všeobecných ustanovení o letoch (hlava V) tiež ustanovenia §§ 47 až 52.

01.10.195630.06.1998

§ 47

01.10.195630.06.1998

Pravidelná medzinárodná doprava cudzími civilnými lietadlami

01.01.197730.06.1998

(1) Civilné lietadlá, ktoré nie sú zapísané v československom leteckom registri (ďalej len „cudzie lietadlá“) a ktoré sa používajú v pravidelnej medzinárodnej leteckej doprave, môžu vykonať let cez štátne hranice Československej socialistickej republiky, len ak bola prevádzka pravidelnej cudzej medzinárodnej leteckej dopravnej služby, v ktorej sa cudzie lietadlá používajú, zvlášť povolená podľa príslušnej medzištátnej leteckej dohody.

01.01.197730.06.1998

(2) Povolenie podľa odseku 1 udeľuje Federálne ministerstvo dopravy po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničných vecí.

01.10.195630.06.1998

(3) V podmienkach povolenia treba tiež uviesť

01.01.197730.06.1998

a) preletový úsek, t. j. úsek, v ktorom cudzie lietadlá musia preletieť štátne hranice Československej socialistickej republiky pri vlete a odlete, ako aj výšku pri prelete štátnej hranice,

01.10.195630.06.1998

b) letovú cestu (§ 31 ods. 2) a miesto povinného a prípustného pristátia,

01.10.195630.06.1998

c) dobu platnosti povolenia.

01.01.197730.06.1998

(4) Ak doteraz nedošlo k dojednaniu medzištátnej leteckej dohody, môže prevádzku pravidelnej cudzej medzinárodnej leteckej dopravnej služby predbežne povoliť Federálne ministerstvo dopravy po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničných vecí.

01.10.195630.06.1998

(5) Udelené povolenia sa zapisujú do československého leteckého registra.

01.10.195630.06.1998

§ 48

01.10.195630.06.1998

Medzinárodné lety československých civilných lietadiel

01.01.197730.06.1998

Civilné lietadlá zapísané v československom leteckom registri smú vykonať let za štátne hranice Československej socialistickej republiky len s predchádzajúcim povolením Federálneho ministerstva dopravy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na lety vykonávané organizáciami pre prevádzku leteckej dopravy v pravidelnej medzinárodnej doprave.

01.10.195630.06.1998

§ 49

01.10.195630.06.1998

Povinné pristátie civilného lietadla pri medzinárodnom lete za mimoriadnych okolností

01.01.197730.06.1998

(1) Ak civilné lietadlo v stave tiesne alebo z akejkoľvek inej príčiny preletí štátne hranice Československej socialistickej republiky mimo určeného preletového úseku alebo sa odchýli od vymedzenej letovej cesty alebo schválenej trate, je povinné, len čo to zistí alebo len čo dostane signál na pristátie, bezodkladne pristáť na mieste, ktoré mu bolo označené, a ak nebolo označené, na najbližšom letisku na území Československej socialistickej republiky. Pristátie lietadla treba ihneď hlásiť najbližšiemu bezpečnostnému orgánu.

01.10.195630.06.1998

(2) Ak lietadlo neposlúchne signál na pristátie, môže byť po druhom signále na pristátie donútené.

01.01.197730.06.1998

(3) Civilné lietadlo, ktoré pristálo za okolností uvedených v predchádzajúcich odsekoch, môže pokračovať v lete, len ak dá na to súhlas Federálne ministerstvo dopravy po dohode s Federálnym ministerstvom vnútra.

01.10.195630.06.1998

§ 50

01.10.195630.06.1998

Predpisy o pohraničnej kontrole, predpisy colné a devízové

01.10.195630.06.1998

Pri vykonávaní medzinárodných letov civilných lietadiel musia byť dodržané tiež predpisy o pohraničnej kontrole a predpisy colné a devízové.

01.10.195630.06.1998

§ 51

01.10.195630.06.1998

Skúška spôsobilosti cudzích lietadiel

01.10.195630.06.1998

Cudzie lietadlá možno podrobiť skúške, aby sa zaistila ich spôsobilosť na lietanie, ak

01.01.197730.06.1998

a) nie sú splnené predpoklady uvedené v § 11 ods. 2,

01.10.195630.06.1998

b) dôjde k nehode,

01.10.195630.06.1998

c) objavia sa technické chyby lietadla.

01.10.195630.06.1998

§ 52

01.10.195630.06.1998

Nepravidelné medzinárodné lety cudzích lietadiel

01.01.197730.06.1998

Nepravidelné medzinárodné lety cudzích lietadiel cez štátne hranice Československej socialistickej republiky možno vykonať len vtedy, ak let povolí Federálne ministerstvo dopravy po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničných vecí. Federálne ministerstvo dopravy môže pritom určiť pre cudzie lietadlá povinnosť pristáť na území Československej socialistickej republiky, prípadne môže cudzie lietadlá podrobiť ďalším obmedzeniam.

01.10.195630.06.1998

HLAVA VII

01.10.195630.06.1998

Letecká preprava

29.03.199030.06.1998

§ 53

29.03.199030.06.1998

(1) Leteckú dopravu cestujúcich, batožín, zásielok a pošty a letecké práce za odplatu môžu uskutočňovať organizácie pre prevádzkovanie leteckej dopravy a organizácie vykonávajúce letecké práce [§ 6 ods. 1 písm. a)].

29.03.199030.06.1998

(2) Iné organizácie, než sú uvedené v odseku 1, a čs. štátni občania, môžu uskutočňovať za odplatu leteckú dopravu alebo vykonávať letecké práce iba so súhlasom Federálneho ministerstva dopravy vydaným na základe žiadosti organizácie alebo občanov.

29.03.199030.06.1998

(3) Žiadosť o súhlas na uskutočňovanie leteckej dopravy alebo leteckých prác za odplatu musí obsahovať:

29.03.199030.06.1998

a) skutočnosti rozhodné pre posúdenie spôsobilosti žiadateľa na zabezpečenie zamýšľaného rozsahu a podmienok prevádzky; ak prevádzka alebo jej zabezpečenie vyžaduje súčinnosť s inou organizáciou, doklad o spôsobe tejto súčinnosti,

29.03.199030.06.1998

b) dopravné podmienky, tarify a ceny poskytovaných služieb, ktoré podliehajú schváleniu alebo vyhláseniu Federálneho ministerstva dopravy.

01.10.195630.06.1998

§ 54

01.10.195630.06.1998

Letecká medzinárodná preprava

01.10.195630.06.1998

Pokiaľ medzinárodné dohody neustanovujú inak, platia ustanovenia tejto hlavy tiež pre medzinárodnú leteckú prepravu cestujúcich, batožín a tovaru.

01.10.195630.06.1998

§ 55

01.10.195630.06.1998

Letecký prepravný poriadok

01.10.195630.06.1998

(1) Všeobecné podmienky, za ktorých organizácie pre prevádzku leteckej dopravy vykonávajú prepravu cestujúcich, batožín a tovaru, určuje letecký prepravný poriadok, ktorý vydá Federálne ministerstvo dopravy.

01.10.195630.06.1998

(2) Letecký prepravný poriadok môže

01.10.195630.06.1998

b) vylúčiť niektoré predmety z leteckej prepravy, prípadne určiť pre ich leteckú prepravu osobitné podmienky,

01.01.197730.06.1998

c) určiť, že ten, kto porušením ustanovení tohto poriadku spôsobí organizáciám pre prevádzku leteckej dopravy škodu, je povinný zaplatiť im náhradu vo výške určenej tarifou (§ 56).

01.01.197730.06.1998

(3) Organizácie pre prevádzku leteckej dopravy môžu so súhlasom Federálneho ministerstva dopravy určiť podrobnejšie prepravné podmienky.

01.10.195630.06.1998

§ 56

01.10.195630.06.1998

Tarify

01.01.197730.06.1998

Organizácie pre prevádzku leteckej dopravy zostavia tarify, spravujúc sa štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva, predpismi o plánovaní a tvorbe cien a zásadami chozrasčotu. Z taríf musia byť zrejmé podmienky pre určenie výšky cestovného a prepravného, prípadne ceny leteniek a výška prepravného v určitých spojoch.

01.10.195630.06.1998

§ 57

01.10.195630.06.1998

Letecká preprava poštových zásielok

01.01.197730.06.1998

Letecká preprava poštových zásielok, ktorú vykonávajú organizácie pre prevádzku leteckej dopravy, sa spravuje dohodou federálnych ministerstiev spojov a dopravy.

01.10.195630.06.1998

HLAVA VIII

01.10.195630.06.1998

Zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou civilného lietadla a zodpovednosť leteckého dopravcu

01.10.195630.06.1998

§ 59

01.10.195630.06.1998

Zodpovednosť z leteckej prepravy tovaru a poštových zásielok

01.01.197730.06.1998

(2) Organizácie pre prevádzku leteckej dopravy zodpovedajú za leteckú prepravu poštových zásielok voči správe spojov v tom istom rozsahu, v akom správa spojov zodpovedá užívateľom pošty a cudzím poštovým správam.

01.10.195630.06.1998

§ 61

01.10.195630.06.1998

Poistenie proti následkom zodpovednosti

01.01.197730.06.1998

(1) Prevádzateľ československého civilného lietadla je povinný pre zabezpečenie nárokov na náhradu škôd, za ktoré zodpovedá podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa medzinárodných dohôd (§ 65 ods. 1), dojednať s Českou štátnou poisťovňou alebo Slovenskou štátnou poisťovňou zmluvu o poistení proti následkom zodpovednosti a pred začatím prevádzky preukázať dojednanie zmluvy Federálnemu ministerstvu dopravy.

01.01.197730.06.1998

(2) Poistený je povinný preukazovať Federálnemu ministerstvu dopravy, že poistné je včas platené.

01.10.195630.06.1998

HLAVA IX

01.10.195630.06.1998

Československý letecký register

01.10.195630.06.1998

§ 62

01.01.197730.06.1998

(1) Československý letecký register vedie Federálne ministerstvo dopravy. Zapisujú sa do neho

01.10.195630.06.1998

a) československé civilné lietadlá (§ 5),

01.01.197730.06.1998

b) členovia leteckého personálu (§ 14 ods. 3),

01.10.195630.06.1998

c) pozemné letecké zariadenia (§ 22) a

01.10.195630.06.1998

d) povolenia na prevádzku pravidelnej cudzej medzinárodnej leteckej dopravnej služby (§ 47).

01.10.195630.06.1998

(2) Súčasťou registra je zbierka listín, obsahujúca originály alebo overené odpisy listín, výmerov a iných dokladov, na základe ktorých sa vykonali zápisy do registra.

01.10.195630.06.1998

(3) Československý letecký register je neverejný. Osobám, ktoré osvedčia právny záujem, je dovolené nazrieť do príslušného registrového zápisu alebo do dokladu v zbierke listín a vyžiadať si ich úplný alebo čiastočný odpis.

01.10.195630.06.1998

HLAVA X

01.01.197730.06.1998

Osobitné ustanovenia o leteckej činnosti dobrovoľných spoločenských organizácií starajúcich sa o brannú výchovu a letecký šport

01.10.195630.06.1998

§ 63

01.10.195630.06.1998

Odchýlky od ustanovení tohto zákona

01.01.197730.06.1998

(1) Na leteckú činnosť, ktorú vykonávajú na účely brannej výchovy a leteckého športu dobrovoľné spoločenské organizácie určené vládou Československej socialistickej republiky (ďalej len „organizácia") sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona s týmito odchýlkami:

01.01.197730.06.1998

a) Preukaz spôsobilosti výkonného letca (§ 14 ods. 2) musia mať výkonní letci lietadiel v prevádzke organizácie pri lete cez štátne hranice Československej socialistickej republiky, ako i výkonní letci lietadiel s viacerými motormi a lietadiel s váhou nad 4000 kg. Ostatní výkonní letci musia mať preukaz spôsobilosti vydaný organizáciou podľa predpisov organizácie.

01.01.197730.06.1998

b) Výnimku z ustanovenia § 15 ods. 2 môže v jednotlivých prípadoch povoliť organizácia po dohode s Federálnym ministerstvom vnútra.

01.01.197730.06.1998

c) Organizácia môže so svojím vlastným leteckým pozemným zariadením s výnimkou pevných leteckých zabezpečovacích zariadení nakladať bez súhlasu Federálneho ministerstva dopravy (§ 28), je však povinná oznámiť Federálnemu ministerstvu dopravy premiestenie, zmenu v určení alebo zrušenie takého zariadenia tak včas, aby Federálne ministerstvo dopravy mohlo vykonať potrebné opatrenia na zabezpečenie záujmov civilného letectva.

01.01.197730.06.1998

d) Odborné vyšetrovanie príčin leteckých nehôd lietadiel v prevádzke organizácie vykonáva organizácia. Organizácia je však povinná letecké nehody oznamovať kompetentným orgánom Federálneho ministerstva dopravy. Federálne ministerstvo dopravy sa môže zúčastniť tohto vyšetrenia. Ak zistia orgány organizácie, že je dôvodné podozrenie z trestného činu alebo z priestupku, upovedomia o tom orgány kompetentné na ich vyšetrovanie.

01.01.197730.06.1998

(2) Federálne ministerstvo dopravy môže organizácii povoliť výnimky z ustanovení hlavy V tohto zákona, pokiaľ je to odôvodnené osobitnou povahou jej leteckej činnosti a pokiaľ sa tak môže stať bez ujmy bezpečnosti leteckej prevádzky.

01.01.197730.06.1998

(3) Vláda Československej socialistickej republiky môže upraviť leteckú činnosť organizácie odchylne od ustanovení tohto zákona, a ak to budú vyžadovať záujmy brannej výchovy, môže leteckú činnosť organizácie z pôsobnosti tohto zákona celkom vyňať.

01.10.195630.06.1998

§ 64

01.10.195630.06.1998

Letecká činnosť organizácie

01.10.195630.06.1998

(1) Organizácia vykonáva leteckú brannú výchovu podľa osobitných predpisov. Na ten účel je oprávnená riadiť a upravovať svoju leteckú činnosť vlastnými podrobnejšími smernicami.

01.01.197730.06.1998

(2) Na vydanie podrobnejších smerníc podľa odseku 1 je potrebné predchádzajúce schválenie federálnych ministerstiev dopravy a národnej obrany, pokiaľ tieto smernice

01.10.195630.06.1998

a) upravujú podmienky pre získanie preukazu spôsobilosti výkonných letcov a riadenia leteckej prevádzky,

01.01.197730.06.1998

b) sa odchyľujú od predpisov federálnych ministerstiev dopravy a národnej obrany, ktorými sa upravuje vykonávanie leteckej činnosti na území Československej socialistickej republiky.

01.01.197730.06.1998

(3) Ustanovenie § 2 ods. 1 o výkone dozoru Federálneho ministerstva dopravy sa nevzťahuje na veci vlastnej brannej výchovy.


01.10.195630.06.1998

HLAVA XI

01.10.195630.06.1998

Záverečné ustanovenia

01.10.195630.06.1998

§ 65

01.10.195630.06.1998

Medzinárodné dohody

01.10.195630.06.1998

(1) Medzinárodné dohody, najmä dohody o telekomunikačných zariadeniach a ich prevádzke, o vyšetrovaní nehôd lietadiel, o medzinárodných letoch a o zodpovednosti z medzinárodnej leteckej dopravy zostávajú týmto zákonom nedotknuté.

01.01.197730.06.1998

(2) Medzinárodná preprava poštových zásielok, ak ju neprevádzajú organizácie pre prevádzku leteckej dopravy, spravuje sa medzinárodnými poštovými dohodami.

01.10.195630.06.1998

§ 66

01.10.195630.06.1998

Odňatie leteckých oprávnení

01.01.197730.06.1998

Federálne ministerstvo dopravy môže dočasne alebo trvale odňať oprávnenie, preukaz spôsobilosti alebo povolenie vydané podľa tohto zákona alebo predpisov podľa neho vydaných, ak by ponechanie oprávnenia, preukazu alebo povolenia bolo na ujmu bezpečnosti leteckej prevádzky alebo iného všeobecného záujmu.

01.10.195630.06.1998

§ 67

01.01.197730.06.1998

Splnomocnenie Federálneho ministerstva dopravy

01.01.197730.06.1998

(1) Na vykonanie tohto zákona vydá Federálne ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi (orgánmi) predpisy, ktorými najmä upraví

01.01.197730.06.1998

1. rozdelenie vzdušného priestoru nad územím Československej socialistickej republiky na účely riadenia leteckej prevádzky (§ 3),

01.10.195630.06.1998

2. rozdelenie lietadiel na kategórie (§ 4),

01.01.197730.06.1998

3. podmienky udelenia a odvolania súhlasu na správu, vlastníctvo alebo užívanie a na prevádzku civilného lietadla (§ 6 ods. 2 a 3),

01.10.195630.06.1998

4. poznávacie značky a iné údaje na civilných lietadlách a spôsob ich vyznačovania (§ 7),

01.10.195630.06.1998

5. technické podmienky pre konštrukciu a výrobu civilných lietadiel (§ 9),

01.01.197730.06.1998

6. spôsob preukazovania prevádzkovej bezpečnosti a vykonávania skúšok civilných lietadiel, ich motorov, obsah osvedčenia o letovej spôsobilosti a dobu platnosti týchto osvedčení, ako i povinnosť prevádzateľa civilného lietadla viesť osobitné knihy o stave lietadiel a ich motorov (lietadlové a motorové knihy) (§§ 11 a 51),

01.01.197730.06.1998

7. vzory palubných dokladov, ďalšie povinné palubné doklady a vykonávanie zápisu do týchto dokladov (§ 12),

01.01.197730.06.1998

8. ďalšie funkcie, ktorých nositelia sa zaraďujú do leteckého personálu (§ 14), ako aj podmienky, za ktorých môže riadiť lietadlo pilotný žiak (§ 15 ods. 4),

01.10.195630.06.1998

9. podmienky pre zamestnávanie v civilnom letectve, vykonávanie odborných skúšok (skúšobné poriadky) a podmienky pre získanie preukazov spôsobilosti výkonných letcov, druhy týchto preukazov, ich obsah, dobu platnosti a iné náležitosti (§ 15),

01.10.195630.06.1998

10. obsah a doklady žiadosti o povolenie na zriadenie alebo na podstatné zmeny pozemných leteckých zariadení, povoľovacie konanie a rozhodovanie (§ 22), pričom tiež podrobne určí, ktoré zariadenia podliehajú povoľovaciemu konaniu,

01.01.197730.06.1998

11. určenie ochranných pásiem (§ 24) a bližšie vymedzenie stavieb a zariadení umiestňovaných aj mimo ochranných pásiem (§ 24a ods. 1),

01.10.195630.06.1998

12. spôsob a podmienky pre výstavbu a vybavenie civilných letísk a pre určenie letových ciest, ako i pre správu verejných letísk (§§ 25 a 26),

01.10.195630.06.1998

13. zriaďovanie návestidiel a náhradu za užívanie pozemkov a objektov pre ne (§ 27),

01.01.197730.06.1998

14. podrobnosti o spôsobe, podmienkach a postupe pri vykonávaní letov vo vzdušnom priestore nad územím Československej socialistickej republiky, ako i o prevádzke leteckej dispečerskej, oznamovacej, rádionavigačnej, rádiolokačnej a svetelnej technickej služby (§ 30),

01.10.195630.06.1998

15. podrobnosti o druhoch letu, letových líniách, letových cestách, preletových úsekoch a priestoroch priľahlých k letiskám [§ 31 a § 47 ods. 3 písm. a)],

01.10.195630.06.1998

16. vybavenie lietadla, najmä ktoré prístroje a iné zariadenia na lietadle sú nutné pre jednotlivé druhy letov (§ 32),

01.01.197730.06.1998

16a. povinnosti veliteľa civilného lietadla, riaditeľa verejného letiska, prevádzateľa civilného lietadla, ako aj iných ďalších orgánov zodpovedných za prípravu letu (§ 33),

01.10.195630.06.1998

17. súčinnosť orgánov leteckej dispečerskej služby s orgánmi štátnej meteorologickej služby vo veciach výkonu leteckej poveternostnej služby (§ 40),

01.01.197730.06.1998

18. odborné vyšetrovanie príčin leteckých nehôd (§ 45).

01.10.195630.06.1998

19. podrobnosti poistenia proti následkom zodpovednosti (§ 61),

01.10.195630.06.1998

20. postup pri zápise do československého leteckého registra, obsah zápisu, postup pri zmenách zápisu, pri výmaze, pri prevode zápisu lietadla do registra cudzieho štátu, ako i podmienky vydania a odňatia osvedčenia o zápise lietadla do československého leteckého registra (§ 62).

01.01.197730.06.1998

(2) Federálne ministerstvo dopravy môže určiť odchýlky pre civilné lietadlá, ktoré sú určené výlučne pre skúšobné, cvičné alebo športové lety. Federálne ministerstvo dopravy môže tiež upraviť povoľovanie dočasných miest pre vzlet a pristátie a o nakladaní s nimi odchylne od ustanovení §§ 22 a 28 a po dohode s Federálnym ministerstvom národnej obrany schvaľovanie trate, prípadne vzdušného priestoru pre nepravidelné lety odchylne od ustanovenia § 31 ods. 3.

01.10.195630.06.1998

§ 68

01.10.195630.06.1998

Výkon pôsobnosti podľa tohto zákona

01.01.197730.06.1998

Pôsobnosť podľa tohto zákona vykonáva Federálne ministerstvo dopravy a ostatné zúčastnené ministerstvá a ústredné úrady buď priamo alebo prostredníctvom podriadených organizačných útvarov.

01.10.195630.06.1998

§ 69

01.10.195630.06.1998

Zrušovacie ustanovenie

01.10.195630.06.1998

Zrušujú sa všetky predpisy o veciach upravených týmto zákonom; najmä sa zrušujú:

01.10.195630.06.1998

1. zákon č. 172/1925 Zb. o letectve, v znení zákona č. 48/1930 Zb.,

01.10.195630.06.1998

2. vládne nariadenie č. 148/1934 Zb., ktorým sa vydávajú niektoré predpisy o cudzozemských lietadlách,

01.10.195630.06.1998

3. vládne nariadenie č. 202/1937 Zb., ktorým sa určujú úseky pre prelet lietadiel cez štátne, pokiaľ sa týka colné hranice s Nemeckom a Rakúskom, ako i niektoré pravidlá pre taký prelet,

01.10.195630.06.1998

4. vládne nariadenie č. 107/1938 Zb., ktorým sa zakazuje, prípadne obmedzuje lietanie nad určitými územnými úsekmi (zakázané pásma),

01.10.195630.06.1998

5. vyhláška č. 144/1957 Ú.l. (Ú.v.) o udeľovaní súhlasu na správu (vlastníctvo) civilných lietadiel a na ich prevádzku.

01.10.195630.06.1998

§ 70

01.10.195630.06.1998

Účinnosť

01.10.195630.06.1998

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1956; vykoná ho minister dopravy po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


01.10.195630.06.1998

Zápotocký v. r.

01.10.195630.06.1998

Fierlinger v. r.

01.10.195630.06.1998

Široký v. r.

01.10.195630.06.1998

Pospíšil v. r.