Vyhláška č. 51/1951 Zb.Vyhláška o predbežnom vykonávaní protokolu k Všeobecnej dohode o clách a obchode zo dňa 30. októbra 1947 (č. 59/1948 Sb.), dojednaného v Toruquay dňa 21. apríla 1951

Čiastka 30/1951
Platnosť od 9. 7. 1951
Účinnosť od 9. 7. 1951
Uzavretie zmluvy 21. 4. 1951
Redakčná poznámka

Platnosť uvedeného protokolu sa podľa ustanovenia jeho odseku 11 písm. (b) rozširuje dňom 19. októbra 1951 na Rakúsko a dňom 7. októbra 1951 na Republiku Peru, ktoré sa od spomenutých dát staly smluvnými stranami Všeobecnej dohody o clách a obchode (vyhláška č. 87/1951 ...

9. 7. 1951

51.

9. 7. 1951

Vládna vyhláška

9. 7. 1951

zo dňa 5. júla 1951

9. 7. 1951

o predbežnom vykonávaní protokolu k Všeobecnej dohode o clách a obchode zo dňa 30. októbra 1947 (č. 59/1948 Sb.), dojednaného v Torquay dňa 21. apríla 1951.

9. 7. 1951

Podľa § 1 zákona č. 66/1949 Sb., o predbežnom vykonávaní medzinárodných hospodárskych smlúv všeobecnej povahy, vyhlasujem:


9. 7. 1951

Podľa usnesenia vlády Československej republiky zo dňa 3. júla 1951 a so súhlasom prezidenta republiky vykonáva sa protokol k Všeobecnej dohode o clách a obchode, dojednaný v Torquay dňa 21. apríla 1951 predtým, než s ním vysloví súhlas Národné shromaždenie, voči všetkým doterajším smluvným stranám Všeobecnej dohody a všetkým štátom, ktoré podľa platných smlúv majú nárok na najvyššie výhody v odbore cla v Československej republike, a to odo dňa 8. júla 1951. Toto ustanovenie sa týka aj prílohy A (listina X - Československo) protokolu, ktorá obsahuje smluvné colné sadzby, dojednané pre dovoz do Československa.

9. 7. 1951

Minister zahraničných vecí oznámi vyhláškou v Sbierke zákonov rozšírenie platnosti protokolu na iné štáty.

9. 7. 1951

Keby niektoré pristupujúce štáty v protokole uvedené sa nestaly v určenej lehote smluvnými stranami Všeobecnej dohody o clách a obchode, môže minister financií po dohode s ministrami zahraničných vecí a zahraničného obchodu vyhlásiť podľa článku 4 protokolu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednaného v Torquay vyhláškou v Sbierke zákonov odvolanie colných sliav s nimi dojednaných.

9. 7. 1951

Protokol bol dojednaný v jazyku anglickom a francúzskom. Pôvodný text v oboch jazykoch bol vydaný Organizáciou Spojených národov a vyšiel v New Yorku.

9. 7. 1951

V prílohe tejto vládnej vyhlášky sa protokol uverejňuje v pôvodnom znení anglickom a francúzskom a v českom preklade.*) Listina X - Československo, tvoriaca jeho prílohy, sa vyhlasuje v pôvodnom znení anglickom a v českom preklade.*)

9. 7. 1951

Podpis Československa bol urobený s výhradou, že neznamená ani priame ani nepriame uznanie západného Nemecka a južnej Kórey a ich právnej schopnosti k protokolu pristúpiť.

9. 7. 1951

Tento protokol sa vyhlasuje v prílohe Sbierky zákonov na str. 1.


9. 7. 1951

Zápotocký v. r.

Poznámky pod čiarou

9. 7. 1951

*) Tu, v slovenskom.