Zákon č. 218/1949 Zb.Zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom

Čiastka 67/1949
Platnosť od 17.10.1949
Účinnosť od 01.01.2014
01.11.1949

218

01.11.1949

Zákon

01.11.1949

zo dňa 14. októbra 1949

01.11.1949

o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom.

01.11.1949

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


01.11.1949

Osobné požitky duchovných.

20.11.1992

§ 1

20.11.1992

(1) Štát poskytuje podľa ďalších ustanovení tohto zákona registrovaným1) cirkvám a náboženským spoločnostiam ustanovenú2) úhradu osobných požitkov duchovných pôsobiacich ako zamestnanci cirkví a náboženských spoločností v duchovnej správe, v cirkevnej administratíve alebo v ústavoch pre výchovu duchovných, ak o to cirkev alebo náboženská spoločnosť požiada.

20.11.1992

(2) Túto povinnosť nemajú cirkvi a náboženské spoločnosti, ktorých duchovným osobné požitky štát poskytoval k 31. 12. 1989.

01.01.2006

(3) Celkový rozsah úhrady podľa odsekov 1 a 2 ustanoví zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

23.01.1990

§ 2

23.01.1990

Duchovenskú činnosť v cirkvách a náboženských spoločnostiach môžu vykonávať len osoby, ktoré sú bezúhonné.

01.01.2006

§ 3

01.01.2006

(1) Osobné požitky duchovných tvoria:

01.01.2006

a) základný plat,

01.01.2006

b) hodnostný prídavok,

01.01.2006

c) zvýšenie základného platu za ocenenie vysokej kvality výkonu duchovenskej činnosti.

01.01.2014

(2) Sumy základného platu, podmienky na priznanie hodnostného prídavku a jeho výšku a podmienky na priznanie zvýšenia základného platu za ocenenie vysokej kvality výkonu duchovenskej činnosti a podrobnosti o tomto zvýšení ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky. Základný plat sa v príslušnom roku zvýši o rovnaké percento alebo o rovnakú pevnú sumu a v rovnakom termíne, ako sa zvýši základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu.3)

01.11.1949

§ 4

01.11.1949

Náhrada cestovných, sťahovacích a iných výdavkov.

01.01.2006

Duchovní, ktorí majú nárok na osobné požitky, majú aj nárok na náhradu cestovných, sťahovacích a iných výdavkov podľa osobitného predpisu4).

01.01.2006

§ 6

01.01.2006

Sociálne zabezpečenie

01.01.2006

Na sociálne zabezpečenie duchovných sa vzťahujú osobitné predpisy.5)

01.11.1949

§ 8

01.11.1949

Vecné náklady.

20.11.1992

(1) Štát uhradzuje registrovaným1) cirkvám a náboženským spoločnostiam podľa ich schváleného rozpočtu riadne vecné náklady spojené s výkonom bohoslužieb a iných náboženských úkonov i s cirkevnou administratívou.

01.11.1949

(2) Na mimoriadne vecné náklady poskytne štát v odôvodnených prípadoch osobitnú pomoc.

01.01.2006

§ 9

01.01.2006

Povinnosti cirkví a náboženských spoločností

01.01.2006

(1) Cirkvi a náboženské spoločnosti sú povinné každoročne predkladať Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky správu o hospodárení s finančnými prostriedkami poskytnutými podľa § 1 a 8.

01.01.2006

(2) Na kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami poskytnutými cirkvám a náboženským spoločnostiam zo štátneho rozpočtu sa vzťahuje osobitný predpis.6)

01.11.1949

§ 11

01.11.1949

Zánik záväzkov.

01.11.1949

(1) Všetok súkromný a verejný patronát nad kostolmi, obročiami a inými cirkevnými ústavmi prechádza na štát.

01.11.1949

(2) Všetky záväzky prispievať na účely cirkví a náboženských spoločností, ich složiek, komunít, ústavov, základín, kostolov, obročí a fondov, opierajúce sa o patronát alebo o iné právne dôvody alebo dlhodobé zvyklosti, zanikajú, s výnimkou záväzkov členov cirkví a náboženských spoločností, vyplývajúcich zo zriadení štátom schválených.


01.11.1949

§ 14

01.11.1949

Účinnosť a vykonanie zákona.

01.11.1949

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. novembra 1949; vykonajú ho všetci členovia vlády.


01.11.1949

Gottwald v. r.

01.11.1949

Dr. John v. r.

01.11.1949

Zápotocký v. r.

01.11.1949

Široký v. r.,

01.11.1949

tiež za ministra Dr. Clementisa

01.11.1949

Dr. Čepička v. r.

01.11.1949

Kopecký v. r.

01.11.1949

Kliment v. r.

01.11.1949

Fierlinger v. r.

01.11.1949

Ďuriš v. r.

01.11.1949

Dr. Ševčík v. r.

01.11.1949

Krajčír v. r.

01.11.1949

Dr. Dolanský v. r.

01.11.1949

Petr v. r.

01.11.1949

arm.gen. Svoboda v. r.

01.11.1949

Dr.Ing. Šlechta v. r.

01.11.1949

Dr. Gregor v. r.

01.11.1949

Dr. Neuman v. r.

01.11.1949

Nosek v. r.

01.11.1949

Erban v. r.

01.11.1949

Kabeš v. r.

01.11.1949

Plojhar v. r.

01.11.1949

Dr. Nejedlý v. r.

01.11.1949

Ing Jankovcová v. r.

01.11.1949

Dr. Šrobár v. r.

Poznámky pod čiarou

20.11.1992

1) § 4 ods. 4 a § 22 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.

20.11.1992

2) Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 578/1990 Zb. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností

01.01.2006

3) Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2006

4) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

01.01.2006

5) Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov.

01.01.2006

6) Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.