Vyhláška č. 303/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-303
Čiastka 104/1996
Platnosť od 26.10.1996
Účinnosť od 01.03.2012
Aktuálne znenie 01.03.2012

303

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

zo 14. októbra 1996

na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 2 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti na zabezpečovanie prípravy jednotiek civilnej ochrany prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj prípravy na poskytovanie prvej pomoci.

§ 2

(1) Prípravou ednotiek civilnej ochrany sa rozumie cieľavedomý a sústavný proces teoretického a diferencovaného špeciálneho školenia a praktického výcviku štábov a odborných jednotiek na plnenie úloh2) a opatrení civilnej ochrany.

(2) Prípravou obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc sa rozumie cieľavedomý a sústavný proces preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti, teoretického školenia a praktického výcviku, ktoré majú umožniť fyzickým osobám získať nevyhnutne potrebné vedomosti, zručnosti a návyky na sebaochranu a pomoc iným v núdzi.3)

(3) Prípravou na poskytovanie prvej pomoci sa rozumie cieľavedomý a sústavný proces teoretického školenia a praktického nácviku jednotiek civilnej ochrany a obyvateľstva zameraný na zvládnutie súboru jednoduchých a účelných opatrení, ktoré slúžia na bezprostrednú pomoc pri ohrození života alebo zdravia v prípade mimoriadnej udalosti.4)

(4) Strediskom vzdelávania a prípravy na civilnú ochranu (ďalej len „stredisko vzdelávania“) sa rozumie zariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky určené na vykonávanie prípravy na civilnú ochranu.

§ 3

(1) Obvodný úrad v sídle kraja5) riadi a koordinuje plnenie úloh prípravy ednotiek civilnej ochrany a prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc ako aj prípravy na poskytovanie prvej pomoci, ktoré sú v pôsobnosti obvodných úradov podľa úloh určených v plánovacom dokumente na civilnú ochranu v kalendárnom roku (ďalej len „plánovací dokument“), ktorý vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky6) (ďalej len „ministerstvo“).

(2) Úlohy určené ministerstvom v plánovacom dokumente rozpracúva obvodný úrad v sídle kraja na podmienky kraja a vydáva plánovací dokument pre obvodné úrady vo svojom územnom obvode.

§ 4

(1) Obvodný úrad7) riadi a organizuje prípravu ednotiek civilnej ochrany a prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc ako aj prípravu na poskytovanie prvej pomoci podľa úloh určených v plánovacom dokumente, ktorý vydáva obvodný úrad v sídle kraja.

(2) Úlohy určené obvodným úradom v sídle kraja v plánovacom dokumente rozpracúva obvodný úrad na vlastné podmienky a vydáva plánovací dokument pre obce, iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov vo svojom územnom obvode; v tomto plánovacom dokumente určuje aj ciele, obsah, rozsah a metodiku prípravy ednotiek civilnej ochrany.

(3) Pri riadení a organizovaní prípravy podľa odsekov 1 a 2 sa zohľadňujú najmä

a) závery analýzy možného vzniku mimoriadnej udalosti,

b) organizačná štruktúra jednotiek civilnej ochrany zriadených pre potrebu územia, obcí, iných právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov,

c) počet a skladba obyvateľstva územného obvodu,

d) sily a prostriedky, ktoré možno využiť počas mimoriadnej situácie.

(4) Plánovanie prípravy ednotiek civilnej ochrany zriadených pre potrebu

a) územia vykonáva obvodný úrad,

b) obce vykonáva obec,

c) vlastnú vykonáva právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ.

(5) Príprava ednotiek civilnej ochrany podľa odseku 4 sa plánuje na kalendárny rok; obsahom plánu sú ciele, tematika, rozsah a metodika prípravy ednotiek civilnej ochrany.

§ 5

(1) Príprava ednotiek civilnej ochrany sa organizuje a vykonáva v dvoch stupňoch, a to

a) v základnom stupni,

b) v strednom stupni.

(2) Základný stupeň prípravy ednotiek civilnej ochrany obsahuje základné teoretické vedomosti a praktické skúsenosti, zručnosti a návyky potrebné na zabezpečenie plnenia úloh a opatrení civilnej ochrany vrátane sebaochrany a poskytovania prvej pomoci a pomoci iným v núdzi.

(3) Stredný stupeň prípravy ednotiek civilnej ochrany obsahuje odborné teoretické vedomosti a praktické skúsenosti, zručnosti a návyky potrebné na zabezpečenie plnenia úloh a opatrení civilnej ochrany vrátane sebaochrany a poskytovania prvej pomoci a pomoci iným v núdzi.

(4) Príprava jednotiek civilnej ochrany sa vykonáva v základnom stupni a v strednom stupni pre jednotky civilnej ochrany zriadené pre potrebu

a) územia 16-24 hodín ročne,

b) obce 4-8 hodín ročne,

c) právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa 4 až 8 hodín ročne.

(5) Na zdokonalenie prípravy ednotiek civilnej ochrany sa raz za rok po absolvovaní základného stupňa prípravy vykonáva nácvik v trvaní 4-6 hodín alebo cvičenie v trvaní 8-16 hodín. Tento počet hodín sa započítava do rozsahu prípravy ednotiek civilnej ochrany za kalendárny rok. Témy nácvikov alebo cvičení sa určujú v plánovacom dokumente pre obce a právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorý vydáva obvodný úrad podľa § 4 ods. 2.

§ 6

(1) Prípravu podľa § 5 ods. 2 a 3

a) riadi a organizuje obvodný úrad7) pre jednotky civilnej ochrany zriadené pre potrebu územia obcou, inou právnickou osobou a fyzickou osobou – podnikateľom,

b) zabezpečuje a vykonáva obec9) pre jednotky civilnej ochrany zriadené pre potrebu obce,

c) zabezpečuje právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ9a) pre jednotky civilnej ochrany zriadené pre vlastnú potrebu.

(2) Ak obec, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ nemá personálne, materiálne alebo priestorové možnosti na vykonanie prípravy podľa § 5 ods. 2, môže vyžiadať pomoc od obvodného úradu.

(3) Príprava jednotiek civilnej ochrany podľa § 5 ods. 3 sa vykonáva v stredisku vzdelávania; ak je to potrebné, na ich príprave sa podieľa kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany.

§ 7

(1) Verejnoprávne inštitúcie s humanitným poslaním4a) vykonávajú prípravu ednotiek civilnej ochrany zriadených pre potreby územia a pre potreby obce alebo iných právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov po dohode so zriaďovateľom.

(2) Prípravu jednotiek civilnej ochrany podľa odseku 1 vykonávajú verejnoprávne inštitúcie s humanitným poslaním vo svojich zariadeniach. V prípade nedostatočných kapacít vo vlastných zariadeniach prípravu jednotiek civilnej ochrany organizujú a vykonávajú, v príslušnom výcvikovom stredisku, v stredisku vzdelávania, v obci, v zariadení právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa.

§ 9

Hlavnými formami prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc sú:

a) informačná a poradenská služba, ktorú poskytuje, stredisko vzdelávania, verejnoprávne inštitúcie s humanitným poslaním, obvodný úrad, samosprávny kraj, obec, iná právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ,

b) programy a relácie vysielané v rozhlase a v televízii a pripravované subjektmi, ktoré riadia a organizujú, zabezpečujú a vykonávajú prípravu ednotiek civilnej ochrany alebo ktoré svojou podnikateľskou činnosťou môžu ohroziť život, zdravie alebo majetok svojich zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,

c) edičná a publikačná činnosť uskutočňovaná vydávaním odborných publikácií, brožúr, skladačiek, plagátov, letákov, článkov v denníkoch a časopisoch s tematikou o civilnej ochrane a vykonávaná subjektmi, ktoré riadia a organizujú, zabezpečujú a vykonávajú prípravu ednotiek civilnej ochrany alebo ktoré svojou podnikateľskou činnosťou môžu ohroziť život, zdravie alebo majetok svojich zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,

d) preventívno-výchovná a propagačná činnosť vykonávaná na podujatiach s tematikou civilnej ochrany, ktorými sú najmä cvičenia, súťaže, výstavy a exkurzie, teoretické školenie a praktický nácvik riadené a organizované obvodným úradom, samosprávnym krajom alebo zabezpečované obcou v spolupráci s verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním,4a)

e) zverejňovanie informácií v elektronickej forme subjektmi, ktoré riadia a vykonávajú prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc alebo ktoré svojou podnikateľskou činnosťou môžu ohroziť život, zdravie a majetok svojich zamestnancov alebo iných osôb.

§ 10

Prípravu jednotiek civilnej ochrany, prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj prípravu na poskytovanie prvej pomoci je oprávnená vykonávať odborne spôsobilá osoba.10)

§ 11

(1) Dokumentáciu o vykonaní prípravy jednotky civilnej ochrany tvorí

a) tematický plán,

b) rozvrh zamestnania,

c) triedna kniha alebo prezenčná listina,

d) organizačno-metodické pokyny na vykonanie nácviku alebo cvičenia,

e) zámer nácviku alebo cvičenia,

f) plán vykonania nácviku alebo cvičenia,

g) námet na vykonanie nácviku alebo cvičenia,

h) materiálno-technické, finančné a zdravotnícke zabezpečenie nácviku alebo cvičenia.

(2) Na dokumentáciu o vykonaní prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj prípravy na poskytovanie prvej pomoci sa vzťahuje odsek 1 písm. a) až c) a h).

(3) Dokumentácia podľa odsekov 1 a 2 sa uchováva päť rokov.

§ 11a

Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. marca 2012

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie prípravy na civilnú ochranu obyvateľstva vydané do 29. februára 2012 zostáva v platnosti do uplynutia času jeho platnosti ustanoveného touto vyhláškou v znení účinnom do 29. februára 2012.


§ 12

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 1996.


Gustáv Krajči v. r.

Poznámky pod čiarou

2) § 6 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. (úplné znenie č. 261/1998 Z. z.).

3) § 17 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

4) § 3 ods. 2 písm. a) až c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

4a) § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

5) § 13 ods. 1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6) § 10 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

7) § 14 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9) § 15 ods. 1 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

9a) § 16 ods. 1 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

10) § 18a ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 395/2011 Z. z.