Nájdených 259
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch 01.01.2016
251/2012 Z. z. Zákon o energetike 01.09.2012
131/2010 Z. z. Zákon o pohrebníctve 01.01.2011
448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách 01.01.2009
289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice 01.09.2008
473/2005 Z. z. Zákon o súkromnej bezpečnosti 01.01.2006
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
586/2003 Z. z. Zákon o advokácii 01.01.2004
190/2003 Z. z. Zákon o strelných zbraniach a strelive 01.01.2004
143/1998 Z. z. Letecký zákon 01.07.1998
233/1995 Z. z. Exekučný poriadok 01.12.1995
455/1991 Zb. Živnostenský zákon 01.01.1992
140/1998 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach 01.06.1998
168/1996 Z. z. Zákon o cestnej doprave 01.09.1996
56/2018 Z. z. Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu 01.04.2018
45/2016 Z. z. Vyhláška o autoškolách 01.01.2016
5/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2014 Z. z. 01.01.2016
120/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na žiadosti o presun platobného účtu
440/2015 Z. z. Zákon o športe 01.01.2016
272/2015 Z. z. Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci 01.11.2015