Nájdených 79
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch 01.04.2005
190/2003 Z. z. Zákon o strelných zbraniach a strelive 01.01.2004
169/2015 Z. z. Vyhláška o technickom postupe pri úprave zbrane kategórie A, B, C na expanznú zbraň kategórie D 01.08.2015
229/2011 Z. z. Vyhláška o posudzovaní spôsobilosti na držanie strelných zbraní a streliva 01.08.2011
218/2007 Z. z. Zákon o zákaze biologických zbraní 01.06.2007
208/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor a náležitosti európskeho zbrojného pasu 01.05.2004
555/2003 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o strelných zbraniach 01.01.2004
516/2003 Z. z. Vyhláška o technickom postupe pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva 01.01.2004
397/1999 Z. z. Nariadenie o postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo 01.01.2000
44/1999 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o zákaze chemických zbraní 18.03.1999
62/1994 Z. z. Vyhláška o postupe pri posudzovaní spôsobilosti na držanie a nosenie zbraní 01.04.1994
536/1991 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu o pyrotechnických výrobkoch 01.01.1992
290/1949 Zb. Nariadenie ministra vnútra, ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o zbraniach a strelive. 31.12.1949
162/1949 Zb. Zákon o zbraniach a strelive. 01.02.1950
187/2016 Z. z. Novela vyhlášky o postupe pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva 01.06.2016
120/2015 Z. z. Novela zákona o strelných zbraniach a strelive a zákona o správnych poplatkoch 01.07.2015
300/2014 Z. z. Novela zákona o strelných zbraniach a strelive 05.11.2014
8/2013 Z. z. Novela zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti 01.02.2013
105/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 229/2011 Z. z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku 01.05.2012
r1/c96/2011 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 283/2011 Z. z.