Nájdených 145
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
392/2011 Z. z. Zákon o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu 01.12.2011
373/2011 Z. z. Vyhláška o podpore obnoviteľných zdrojov energie 15.11.2011
352/2011 Z. z. Vyhláška o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 01.11.2011
295/2011 Z. z. Vyhláška o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej výroby 01.10.2011
45/2011 Z. z. Zákon o kritickej infraštruktúre 01.03.2011
255/2010 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu 15.06.2010
67/2010 Z. z. Chemický zákon 01.04.2010
3/2010 Z. z. Zákon o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 01.02.2010
314/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch 01.09.2009
309/2009 Z. z. Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby 01.09.2009
286/2009 Z. z. Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch 01.09.2009
514/2008 Z. z. Zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu 15.12.2008
436/2008 Z. z. Nariadenie o technických požiadavkách posudzovania zhody na strojové zariadenia 29.12.2009
109/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť zapaľovačov 01.04.2008
108/2008 Z. z. Nariadenie o režime reštrukturalizácie cukrovarníckeho priemyslu 01.04.2008
35/2008 Z. z. Nariadenie o postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky 01.02.2008
401/2007 Z. z. Podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri palivovom spotrebiči 01.09.2007
238/2006 Z. z. Zákon o jadrovom fonde 01.07.2006
29/2006 Z. z. Vzor nálepiek a pečiatok stanice technickej kontroly a iných pracovísk 01.02.2006
635/2005 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú textilné a iné vlákna určené na styk s pokožkou 01.01.2006