Nájdených 81
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
40/1964 Zb. Občiansky zákonník 01.04.1964
547/2005 Z. z. Zákon o odškodnení obetí okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy 10.12.2005
514/2003 Z. z. Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci 01.07.2004
503/2003 Z. z. Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom 01.01.2004
268/2003 Z. z. Nariadenie o náhrade straty zárobku po skončení pracovnej neschopnosti 01.10.2003
564/2001 Z. z. Zákon o verejnom ochrancovi práv 01.01.2002
310/2001 Z. z. Nariadenie o náhrade straty zárobku po skončení pracovnej neschopnosti 01.10.2001
221/2001 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú opatrenia pri narodení, úmrtí a nezvestnosti 01.07.2001
277/2000 Z. z. Nariadenie o náhrade straty zárobku po skončení pracovnej neschopnosti 01.09.2000
256/1998 Z. z. Zákon o ochrane svedka 01.01.1999
312/1997 Z. z. Nariadenie o náhrade straty zárobku po skončení pracovnej neschopnosti 29.11.1997
75/1993 Z. z. Nariadenie o vyporiadaní reštitučných nárokov k poľnohospodárskemu majetku 08.04.1993
296/1992 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o náhrade škôd spôsobených česko-slovenským fyzickým osobám vstupom cudzích vojsk a pobytom sovietskych vojsk na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 23.06.1992
128/1992 Zb. Nariadenie o náhrade straty zárobku po skončení pracovnej neschopnosti 03.04.1992
403/1990 Zb. Zákon o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd 01.11.1990
119/1990 Zb. Zákon o súdnej rehabilitácii 01.07.1990
123/1983 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka a notárskeho poriadku 01.11.1983
65/1969 Zb. Vládne nariadenie Československej socialistickej republiky o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných náhrad škôd podľa zákona č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii. 30.06.1969
100/1961 Zb. Zákon o úprave niektorých nárokov a záväzkov medzi československými a rumunskými osobami 28.09.1961
206/1949 Zb. Nariadenie o sociálnom zaopatrení československých občanov bývajúcich v cudzine. 22.09.1949