Nájdených 1410
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch 01.01.2016
137/2010 Z. z. Zákon o ovzduší 01.06.2010
364/2004 Z. z. Vodný zákon 01.07.2004
211/2000 Z. z. Zákon o slobode informácií 01.01.2001
44/1988 Zb. Banský zákon 01.07.1988
251/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore 01.11.2017
69/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo 01.06.2016
11/2016 Z. z. Vyhláška o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 01.01.2016
6/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Borsukov vrch 01.01.2016
313/2016 Z. z. Novela zákona o odpadoch 01.01.2017
244/2016 Z. z. Vyhláška o kvalite ovzdušia 31.12.2016
195/2016 Z. z. Vyhláška na technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania 15.06.2016
181/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore 01.06.2016
151/2016 Z. z. Vyhláška o agrochemickom skúšaní pôd a o skladovaní a používaní hnojív 15.04.2016
119/2016 Z. z. Vyhláška o výkone dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone dozoru 15.03.2016
368/2015 Z. z. Oznámenie o vydaní výnosu o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov
263/2015 Z. z. Zákon o pôsobnosti pre oblasť prístupu ku genetickým zdrojom 01.12.2015
167/2015 Z. z. Nariadenie vlády o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky 14.09.2015
145/2015 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie 01.07.2015
128/2015 Z. z. Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií 01.08.2015
 
...