Nájdených 526
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
301/2005 Z. z. Trestný poriadok 01.01.2006
300/2005 Z. z. Trestný zákon 01.01.2006
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch 01.04.2005
576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti 01.01.2005
586/2003 Z. z. Zákon o advokácii 01.01.2004
233/1995 Z. z. Exekučný poriadok 01.12.1995
301/2017 Z. z. Vyhláška o zložení, organizácii práce a postupe hodnotiacej komisie 01.01.2018
274/2017 Z. z. Zákon o obetiach trestných činov 01.01.2018
192/2017 Z. z. Vyhláška o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní 01.08.2017
316/2016 Z. z. Zákon o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v EÚ 01.01.2017
112/2016 Z. z. Vyhláška o hodnote služobnej rovnošaty pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže 01.03.2016
91/2016 Z. z. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb 01.07.2016
440/2015 Z. z. Zákon o športe 01.01.2016
398/2015 Z. z. Zákon o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach 01.01.2016
397/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom 01.01.2016
225/2015 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje suma náhrady nákladov výkonu kontroly technickými prostriedkami 01.01.2016
178/2015 Z. z. Vyhláška o materiálno-technických podmienkach použitia technických prostriedkov 01.08.2015
139/2015 Z. z. Nález ÚS SR o nesúlade ustanovení zákona o elektronických komunikáciách, Trestného zákona a zákona o Policajnom zbore.
78/2015 Z. z. Zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami 17.04.2015
307/2014 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 01.01.2015
 
...