Nájdených 221
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
326/2005 Z. z. Zákon o lesoch 01.09.2005
226/2017 Z. z. Vyhláška o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov 01.10.2017
116/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate 01.04.2016
180/2013 Z. z. Zákon o organizácii miestnej štátnej správy 01.10.2013
345/2012 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe 01.01.2013
297/2011 Z. z. Vyhláška o lesnej hospodárskej evidencii 01.01.2012
267/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácie pri poveternostnej prírodnej katastrofe 15.06.2010
138/2010 Z. z. Zákon o lesnom reprodukčnom materiáli 01.01.2011
46/2010 Z. z. Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci 01.03.2010
12/2009 Z. z. Vyhláška o ochrane lesných pozemkov 01.02.2009
191/2008 Z. z. Vyhláška o predpoklade na výkon štátnej správy lesného hospodárstva 01.07.2008
23/2007 Z. z. Nariadenie o charakteristike poľnohospodárskych a lesných traktorov 15.01.2007
453/2006 Z. z. Vyhláška o hospodárskej úprave lesov a o ochrane 15.07.2006
451/2006 Z. z. Vyhláška o odbornom lesnom hospodárovi 15.07.2006
441/2006 Z. z. Ppodrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti pre lesný hospodársky plán 15.07.2006
397/2006 Z. z. Vyhláška o lesnej stráži 01.07.2006
232/2006 Z. z. Vyhláška o vyznačovaní ťažby dreva, vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva 01.06.2006
68/2006 Z. z. Nariadenie o spätnom chode poľnohospodárskych a lesných traktorov 15.02.2006
67/2006 Z. z. Nariadenie o určitom vybavení a charakteristike poľnohospodárskych traktorov 15.02.2006
66/2006 Z. z. Nariadenie o technických požiadavkách na meranie rýchlosti traktorov 15.02.2006