BigArrow
Nájdených 292
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
251/2012 Z. z.Zákon o energetike01.09.2012
229/2013 Z. z.Nariadenie vlády o označovaní svetelných zdrojov pre domácnosť01.09.2013
347/2012 Z. z.Vyhláška o návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii a zozname dokumentov20.11.2012
346/2012 Z. z.Vyhláška o náležitostiach žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu20.11.2012
303/2012 Z. z.Vyhláška o udelení výnimky a dokladoch prikladaných k žiadosti10.10.2012
292/2012 Z. z.Vyhláška o spôsobe výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny01.10.2012
275/2012 Z. z.Vyhláška o štandardoch kvality prenosu, distribúcie a dodávky elektriny15.09.2012
271/2012 Z. z.Vyhláška o technických podmienkach prístupu a pripojenia do sústavy a siete15.09.2012
270/2012 Z. z.Vyhláška o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike15.09.2012
269/2012 Z. z.Vyhláška o zásadách prepočtu objemových jednotiek množstva na energiu15.09.2012
250/2012 Z. z.Zákon o regulácii v sieťových odvetviach01.09.2012
30/2012 Z. z.Vyhláška o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, odpadmi a palivom01.03.2012
430/2011 Z. z.Vyhláška o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť01.01.2012
373/2011 Z. z.Vyhláška o podpore obnoviteľných zdrojov energie15.11.2011
372/2011 Z. z.Vyhláška o výpočte ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny15.11.2011
295/2011 Z. z.Vyhláška o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej výroby01.10.2011
219/2011 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike15.07.2011
182/2011 Z. z.Zákon o štítkovaní energeticky významných výrobkov20.07.2011
158/2011 Z. z.Zákon o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel15.06.2011
45/2011 Z. z.Zákon o kritickej infraštruktúre01.03.2011