BigArrow
Nájdených 82
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
50/2011 Z. z.Nariadenie vlády o vyšetrovaní námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí01.06.2011
193/2009 Z. z.Nariadenie o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel01.06.2009
438/2008 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vypúšťanie znečisťujúcich látok z lodí do mora15.11.2008
67/2007 Z. z.Nariadenie o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu15.02.2007
66/2007 Z. z.Nariadenie o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu01.04.2007
582/2006 Z. z.Nariadenie o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode01.11.2006
581/2006 Z. z.Nariadenie o prievozných lodiach ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidlách 01.11.2006
580/2006 Z. z.Nariadenie o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro01.11.2006
579/2006 Z. z.Nariadenie o bezpečnej nakládke a vykládke námornej lode na hromadný náklad01.11.2006
12/2005 Z. z.Podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky a vodcu malého plavidla01.05.2005
488/2004 Z. z.Nariadenie o zdravotnej starostlivosť na námorných lodiach01.09.2004
54/2002 Z. z.Vyhláška o spôsobilosti rekreačného plavidla a jeho veliteľa15.02.2002
243/2001 Z. z.Nariadenie o technických požiadavkách posudzovania zhody na námorné vybavenie01.07.2001
221/2001 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovujú opatrenia pri narodení, úmrtí a nezvestnosti01.07.2001
220/2001 Z. z.Vyhláška o používaní štátnej vlajky SR a iných vlajok na námornej lodi01.07.2001
435/2000 Z. z.Zákon o námornej plavbe01.01.2001
51/1981 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zaistení bezpečnosti práce a technických zariadení vo vnútrozemskej plavbe01.09.1981
68/1955 Zb.Vyhláška o Medzinárodnom dohovore o voľnom okraji námorných lodí15.01.1956
29/1955 Zb.Nariadenie o vlajke plavidiel ozbrojených síl Československej republiky01.07.1955
25/1952 Zb.Nariadenie o slúčení národných dopravných podnikov „Československá plavba labská, národný podnik" a „Československá plavba oderská, národný podnik"30.06.1952