BigArrow
Nájdených 77
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
71/1992 Zb.Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov17.03.1992
183/2011 Z. z.Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii01.08.2011
420/2004 Z. z.Zákon o mediácii01.09.2004
215/2004 Z. z.Zákon o ochrane utajovaných skutočností01.05.2004
65/2001 Z. z.Zákon o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok01.04.2001
61/1995 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovuje výška a spôsob úhrady trov trestného konania06.04.1995
257/1992 Zb.Zákon o súdnych poplatkoch za konanie na Najvyššom súde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a na vojenských súdoch01.06.1992
135/1949 Zb.Zákon o náhrade poštovného za zásielky v súdnom konaní.10.06.1949
357/2013 Z. z.Novela Obchodného zákonníka a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony01.12.2013
125/2013 Z. z.Novela zákona o rodine, zákona o súdnych poplatkoch a novela školského zákona15.06.2013
64/2013 Z. z.Novela Občianskeho súdneho poriadku a zákona o súdnych poplatkoch01.05.2013
297/2012 Z. z.Nález Ústavného súdu o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
332/2011 Z. z.Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi01.01.2012
224/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov01.09.2010
503/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov01.01.2010
r1/c157/2009 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 304/2009 Z. z.
71/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z. z. a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov01.07.2009
59/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov01.04.2009
273/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov01.07.2007
621/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov01.01.2006