BigArrow
Nájdených 83
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
71/1992 Zb.Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov17.03.1992
183/2011 Z. z.Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii01.08.2011
420/2004 Z. z.Zákon o mediácii01.09.2004
215/2004 Z. z.Zákon o ochrane utajovaných skutočností01.05.2004
65/2001 Z. z.Zákon o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok01.04.2001
61/1995 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovuje výška a spôsob úhrady trov trestného konania06.04.1995
257/1992 Zb.Zákon o súdnych poplatkoch za konanie na Najvyššom súde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a na vojenských súdoch01.06.1992
135/1949 Zb.Zákon o náhrade poštovného za zásielky v súdnom konaní.10.06.1949
438/2015 Z. z.Novela Občianskeho súdneho poriadku23.12.2015
402/2015 Z. z.Novela zákona o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky01.01.2016
390/2015 Z. z.Novela zákona o mediácii01.01.2016
267/2015 Z. z.Novela zákona o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)01.12.2015
87/2015 Z. z.Novela Obchodného zákonníka a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony29.04.2015
73/2015 Z. z.Novela Občianskeho súdneho poriadku a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony01.05.2015
357/2013 Z. z.Novela Obchodného zákonníka a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony01.12.2013
125/2013 Z. z.Novela zákona o rodine, zákona o súdnych poplatkoch a novela školského zákona15.06.2013
64/2013 Z. z.Novela Občianskeho súdneho poriadku a zákona o súdnych poplatkoch01.05.2013
297/2012 Z. z.Nález Ústavného súdu o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
332/2011 Z. z.Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi01.01.2012
224/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov01.09.2010