BigArrow
Nájdených 198
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
44/1988 Zb.Banský zákon01.07.1988
524/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri povoľovaní sprístupňovania banských diel a starých banských diel na múzejné a iné účely a prác na ich udržiavaní v bezpečnom stave01.01.2012
258/2011 Z. z.Zákon o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia03.08.2011
325/2010 Z. z.Podrobnosti postupu komisie pri výberovom konaní dobývacieho priestoru 01.08.2010
292/2009 Z. z.Zákon o obchodovaní s výrobkami, obmedzenými z bezpečnostných dôvodov01.09.2009
244/2009 Z. z.Vyhláška o subjekte, u ktorého sa uplatňuje nárok na osobitný príspevok baníkom20.06.2009
117/2002 Z. z.Nariadenie o požiadavkách na bezpečnosť pri banskej činnosti01.04.2002
50/2002 Z. z.Nariadenie o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty15.02.2002
117/2001 Z. z.Nariadenie o technických požiadavkách v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu01.04.2001
59/1998 Z. z.Zákon o Slovenskej banskej komore01.04.1998
58/1998 Z. z.Novela o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe01.06.1998
333/1996 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov01.12.1996
208/1993 Z. z.Vyhláška o overovaní spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti01.11.1993
536/1991 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu o pyrotechnických výrobkoch01.01.1992
520/1991 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach využívania ložísk nevyhradených nerastov01.01.1992
557/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku niektorým baníkom01.01.1991
387/1990 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu o vyšetrovaní príčin havárií a závažných pracovných úrazov pri činnostiach podliehajúcich hlavnému dozoru orgánov štátnej banskej správy01.01.1991
50/1989 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri úprave a zušľachťovaní nerastov01.07.1989
29/1989 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu01.07.1989
21/1989 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí01.07.1989