BigArrow
Nájdených 357
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
355/2007 Z. z.Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia01.09.2007
377/2004 Z. z.Zákon o ochrane nefajčiarov01.07.2004
233/2014 Z. z.Vyhláška o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie01.09.2014
208/2014 Z. z.Vyhláška o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby01.08.2014
309/2012 Z. z.Vyhláška o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie15.10.2012
308/2012 Z. z.Vyhláška o požiadavkách na kvalitu vody na prírodnom a umelom kúpalisku15.10.2012
487/2011 Z. z.Vyhláška o integrovanej ochrane proti škodlivým organizmom a o jej uplatňovaní01.01.2012
470/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov01.01.2012
148/2010 Z. z.Vyhláška o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu01.05.2010
194/2009 Z. z.Požiadavky na bezpečnosť výrobkov obsahujúcich biocídny dimetylfumarát01.06.2009
527/2008 Z. z.Nariadenie o zhode aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok21.03.2010
339/2008 Z. z.Nariadenie o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov01.09.2008
292/2008 Z. z.Vyhláška o pracovnej zdravotnej službe01.08.2008
259/2008 Z. z.Vyhláška o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu01.08.2008
622/2007 Z. z.Nariadenie o spracovaní, uschovaní, skladovaní a distribúcii tkanív a buniek01.01.2008
553/2007 Z. z.Vyhláška o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení01.12.2007
550/2007 Z. z.Vyhláška o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou01.12.2007
549/2007 Z. z.Vyhláška o hodnotách a objektivizácii hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí01.12.2007
545/2007 Z. z.Vyhláška o radiačnej ochrane pri ožiarení01.12.2007
541/2007 Z. z.Vyhláška o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci01.12.2007
...