BigArrow
Nájdených 71
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
369/2010 Z. z.Vyhláška, ktorou sa upravuje zdravotná klasifikácia na výkon služby colníka01.10.2010
419/2006 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona01.07.2006
331/2005 Z. z.Zákon o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov18.08.2005
736/2004 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve01.01.2005
652/2004 Z. z.Zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve01.01.2005
361/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zdravotnej spôsobilosti žiadateľov o prijatie na výkon práce príslušníka colnej správy a organizácii a výkone zdravotníckych služieb v colnej správe13.09.1991
291/2013 Z. z.Novela vyhlášky 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona01.10.2013
69/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony01.03.2012
551/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov01.01.2012
504/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
478/2011 Z. z.Vyhláška o kritériách zdravotnej klasifikácie na výkon štátnej služby colníka01.01.2012
418/2011 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/200401.12.2011
389/2011 Z. z.Zákon o štátnej službe colníkov01.01.2012
r1/c119/2011 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 331/2011 Z. z.
331/2011 Z. z.Zákon o správe daní (daňový poriadok)01.11.2011
256/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony01.09.2011
192/2011 Z. z.Zákon o súdoch01.08.2011
588/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov01.01.2010
465/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov01.12.2009
305/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov01.09.2009