BigArrow
Nájdených 113
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
757/2004 Z. z.Zákon o súdoch01.04.2005
503/2011 Z. z.Zákon o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu01.02.2012
483/2011 Z. z.Vyhláška o podrobnostiach o výberovom konaní na funkciu sudcu01.01.2012
482/2011 Z. z.Vyhláška o zverejňovaní súdnych rozhodnutí01.01.2012
475/2011 Z. z.Vyhláška o výberovom konaní na funkciu predsedu súdu01.01.2012
430/2009 Z. z.Vyhláška o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch01.11.2009
291/2009 Z. z.Zákon o Špecializovanom trestnom súde17.07.2009
570/2008 Z. z.Podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov sudcu01.01.2009
120/2005 Z. z.Vyhláška o používaní úradného odevu v konaní pred súdom01.04.2005
548/2003 Z. z.Zákon o Justičnej akadémii01.01.2004
462/2003 Z. z.Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca01.01.2004
599/2002 Z. z.Vyhláška o náhradách za výkon funkcie prísediaceho01.11.2002
185/2002 Z. z.Zákon o Súdnej rade SR16.04.2002
385/2000 Z. z.Zákon o sudcoch a prísediacich01.01.2001
374/1994 Z. z.Zákon o niektorých opatreniach na zabezpečenie hospodárenia SR v roku 199501.01.1995
624/1992 Zb.Ústavný zákon o zániku funkcie sudcov a o skončení pracovných a služobných pomerov v súvislovsti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky28.12.1992
420/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov01.11.1991
170/1971 Zb.Opatrenie ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ktorým sa vyhlasuje skončenie volebného obdobia sudcov Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Košiciach a niektorých okresných (mestských) súdov29.12.1971
104/1971 Zb.Vyhláška ministra národnej obrany Československej socialistickej republiky o náhradách prislúchajúcich sudcom z ľudu vojenských súdov01.11.1971
13/1971 Zb.Opatrenie ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa vyhlasuje skončenie volebného obdobia sudcov Krajského súdu v Banskej Bystrici a niektorých okresných súdov08.03.1971