BigArrow
Nájdených 78
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
757/2004 Z. z.Zákon o súdoch01.04.2005
607/2002 Z. z.Vyhláška o podrobnostiach o Notárskom centrálnom registri záložných práv01.01.2003
527/2002 Z. z.Zákon o dobrovoľných dražbách01.01.2003
423/2002 Z. z.Vyhláška o odmene Notárskej komore SR31.07.2002
31/1993 Z. z.Vyhláška o odmenách a náhradách notárov04.02.1993
323/1992 Zb.Notársky poriadok01.01.1993
123/1983 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka a notárskeho poriadku01.11.1983
56/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky o sústredení niektorých činností obvodných súdov a štátnych notárstiev v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave01.07.1978
9/1969 Zb.Opatrenie ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zriaďuje Okresný súd vo Svidníku a Štátne notárstvo vo Svidníku01.02.1969
135/1968 Zb.Opatrenie povereníka SNR pre spravodlivosť, ktorým sa zriaďujú okresné súdy a štátne notárstva v okresoch Veľký Krtíš, Košice-mesto, Košice-vidiek, Vranov a Stará Ľubovňa01.10.1968
105/1968 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o niektorých opatreniach v odbore súdnictva a štátnych notárstiev24.07.1968
96/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti, ktorou sa vykonávajú niektoré organizačné opatrenia v odbore štátnych notárstiev01.04.1964
202/1949 Zb.Nariadenie ministra spravodlivosti ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona zo dňa 14. júla 1949, č. 201 Sb., o notárstve.21.08.1949
201/1949 Zb.Zákon o notárstve.21.08.1949
267/2015 Z. z.Novela zákona o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)01.12.2015
366/2013 Z. z.Novela zákona o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)01.01.2014
299/2013 Z. z.Novela zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)01.11.2013
294/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 17. decembra 2004 č. 16975/2004-53, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov v znení výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 11. novembra 2007 č. 8650/2007-110
141/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov01.07.2010
601/2009 Z. z.Novela vyhlášky o odmenách a náhradách notárov01.01.2010