BigArrow
Nájdených 65
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
335/2014 Z. z.Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní01.01.2015
337/2011 Z. z.Vyhláška o odmene mediátora za výkon mediácie01.01.2012
420/2004 Z. z.Zákon o mediácii01.09.2004
244/2002 Z. z.Zákon o rozhodcovskom konaní01.07.2002
9/1992 Zb.Zákon o obchodných a priemyselných komorách16.01.1992
136/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zmena Poriadku Rozhodcovského súdu Česko-slovenskej obchodnej a priemyselnej komory01.05.1990
64/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zmena Poriadku Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory01.07.1989
14/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje Poriadok Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory01.03.1988
22/1972 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o určení príslušnosti Štátnej arbitráže pre hlavné mesto Prahu v niektorých hospodárskych sporoch15.05.1972
51/1958 Zb.Vyhláška o účinnosti Protokolu o doložkách o rozhodcovi pre Nemeckú demokratickú republiku.22.09.1958
50/1958 Zb.Vyhláška o účinnosti Dohovoru o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov pre Nemeckú demokratickú republiku.22.09.1958
67/1957 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene v okruhu zmluvných strán viazaných Protokolom o doložkách o rozhodcovi24.12.1957
66/1957 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene v stave viazanosti Dohovorom o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov24.12.1957
332/2011 Z. z.Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi01.01.2012
71/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z. z. a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov01.07.2009
286/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov01.09.2008
521/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov01.01.2006
448/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní a o doplnení niektorých zákonov29.11.2001
476/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 179/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje výška odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi, výška poplatku za poskytnutie rovnopisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a výška a spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom01.01.2001
290/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Pravidiel Rozhodcovskej komisie colnej únie medzi Slovenskou republikou a Českou republikou