BigArrow
Nájdených 1192
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
9/2010 Z. z.Zákon o sťažnostiach01.02.2010
25/2006 Z. z.Zákon o verejnom obstarávaní01.02.2006
757/2004 Z. z.Zákon o súdoch01.04.2005
576/2004 Z. z.Zákon o zdravotnej starostlivosti01.01.2005
365/2004 Z. z.Antidiskriminačný zákon01.07.2004
575/2001 Z. z.Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy01.01.2002
223/2001 Z. z.Zákon o odpadoch01.07.2001
253/1998 Z. z.Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR01.07.2006
143/1998 Z. z.Letecký zákon01.07.1998
140/1998 Z. z.Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach01.06.1998
281/2015 Z. z.Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov01.01.2016
162/2015 Z. z.Správny súdny poriadok01.07.2016
155/2015 Z. z.Výnos o poskytovaní dotácií zo ŠR na úhradu nákladov na úseku registra adries07.07.2015
61/2015 Z. z.Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov01.04.2015
419/2014 Z. z.Nariadenie o limitoch na obstaranie automobilov štátnymi rozpočtovými a príspevkovými organizáciami01.01.2015
400/2014 Z. z.Opatrenie, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu01.01.2015
307/2014 Z. z.Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti01.01.2015
292/2014 Z. z.Zákon o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov01.11.2014
275/2014 Z. z.Vyhláška o zaručenej konverzii15.10.2014
262/2014 Z. z.Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín01.11.2014
...