BigArrow
Nájdených 1208
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
9/2010 Z. z.Zákon o sťažnostiach01.02.2010
25/2006 Z. z.Zákon o verejnom obstarávaní01.02.2006
757/2004 Z. z.Zákon o súdoch01.04.2005
576/2004 Z. z.Zákon o zdravotnej starostlivosti01.01.2005
365/2004 Z. z.Antidiskriminačný zákon01.07.2004
575/2001 Z. z.Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy01.01.2002
223/2001 Z. z.Zákon o odpadoch01.07.2001
253/1998 Z. z.Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR01.07.2006
143/1998 Z. z.Letecký zákon01.07.1998
140/1998 Z. z.Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach01.06.1998
440/2015 Z. z.Zákon o športe01.01.2016
431/2015 Z. z.Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov01.01.2016
426/2015 Z. z.Vyhláška o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka01.01.2016
378/2015 Z. z.Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave02.01.2016
375/2015 Z. z.Zákon o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky15.12.2015
281/2015 Z. z.Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov01.01.2016
162/2015 Z. z.Správny súdny poriadok01.07.2016
155/2015 Z. z.Výnos o poskytovaní dotácií zo ŠR na úhradu nákladov na úseku registra adries07.07.2015
61/2015 Z. z.Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov01.04.2015
419/2014 Z. z.Nariadenie o limitoch na obstaranie automobilov štátnymi rozpočtovými a príspevkovými organizáciami01.01.2015
...