BigArrow
Nájdených 19
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
153/2004 Z. z.Nariadenie o limitoch a termínoch opätovného použitia častí starých vozidiel01.04.2004
284/2001 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov19.07.2001
r1/c172/2006 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v úplnom znení zákona č. 223/2001 Z. z. uverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 409/2006 Z. z.
409/2006 Z. z.Úplné znenie zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
220/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov01.06.2005
733/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov01.01.2005
129/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z.01.04.2004
227/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 234/2001 Z. z. o zaradení odpadov do Zeleného zoznamu odpadov, Žltého zoznamu odpadov a Červeného zoznamu odpadov a o vzoroch dokladov požadovaných pri preprave odpadov v znení vyhlášky č. 410/2002 Z. z. 01.07.2003
25/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel01.02.2003
22/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov01.02.2003
509/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch01.09.2002
410/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 234/2001 Z. z. o zaradení odpadov do Zeleného zoznamu odpadov, Žltého zoznamu odpadov a Červeného zoznamu odpadov a o vzoroch dokladov požadovaných pri preprave odpadov01.08.2002
409/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov01.08.2002
234/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o zaradení odpadov do Zeleného zoznamu odpadov, Žltého zoznamu odpadov a Červeného zoznamu odpadov a o vzoroch dokladov požadovaných pri preprave odpadov01.07.2001
19/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva Katalóg odpadov01.02.1996
605/1992 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vedení evidencie odpadov01.01.1993
p1/c69/1991 Zb.Opatrenie Federálneho výboru pre životné prostredie, ktorým sa vyhlasuje Kategorizácia a katalóg odpadov
4/1986 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o hospodárení s obalmi pri dodávkach výrobkov01.04.1986
30/1964 Zb.Vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva a Ministerstva spotrebného priemyslu o hospodárení zbernými surovinami a priemyslovým textilným odpadom14.02.1964