BigArrow
Nájdených 185
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
289/2008 Z. z.Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice01.09.2008
513/1991 Zb.Obchodný zákonník01.01.1992
477/2011 Z. z.Vyhláška o identifikácii rizík produktu a rizík výrobcu produktu01.01.2012
335/2011 Z. z.Zákon o tabakových výrobkoch01.11.2011
258/2011 Z. z.Zákon o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia03.08.2011
529/2010 Z. z.Zákon o ekodizajne29.12.2010
493/2009 Z. z.Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností01.12.2009
292/2009 Z. z.Zákon o obchodovaní s výrobkami, obmedzenými z bezpečnostných dôvodov01.09.2009
136/2009 Z. z.Vyhláška o elektronickom podpise v obchodnom a administratívnom styku08.04.2009
429/2008 Z. z.Zákon o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností08.11.2008
109/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť zapaľovačov01.04.2008
80/2007 Z. z.Nariadenie o vydávaní licencií na dovoz a vývoz poľnohospodárskych výrobkov01.03.2007
619/2006 Z. z.Vzor tlačiva oznámenia o množstve prijatého a vydaného liehu01.01.2007
47/2005 Z. z.Nariadenie o premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi15.02.2005
572/2004 Z. z.Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami01.11.2004
22/2004 Z. z.Zákon o elektronickom obchode01.02.2004
594/2003 Z. z.Zákon o kolektívnom investovaní01.01.2004
23/2003 Z. z.Nariadenie o postupoch na kvantitatívnu analýzu zmesí textilných vláken01.02.2003
467/2002 Z. z.Zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh01.09.2002
41/2002 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rastlinolekárskej starostlivosti01.02.2002