BigArrow
Nájdených 247
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
251/2012 Z. z.Zákon o energetike01.09.2012
131/2010 Z. z.Zákon o pohrebníctve01.01.2011
448/2008 Z. z.Zákon o sociálnych službách01.01.2009
289/2008 Z. z.Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice01.09.2008
473/2005 Z. z.Zákon o súkromnej bezpečnosti01.01.2006
365/2004 Z. z.Antidiskriminačný zákon01.07.2004
586/2003 Z. z.Zákon o advokácii01.01.2004
190/2003 Z. z.Zákon o strelných zbraniach a strelive01.01.2004
143/1998 Z. z.Letecký zákon01.07.1998
233/1995 Z. z.Exekučný poriadok01.12.1995
455/1991 Zb.Živnostenský zákon01.01.1992
140/1998 Z. z.Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach01.06.1998
168/1996 Z. z.Zákon o cestnej doprave01.09.1996
272/2015 Z. z.Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci01.11.2015
79/2015 Z. z.Zákon o odpadoch01.01.2016
321/2014 Z. z.Zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov01.12.2014
219/2014 Z. z.Zákon o sociálnej práci a odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny01.01.2015
58/2014 Z. z.Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii01.06.2014
1/2014 Z. z.Zákon o organizovaní verejných športových podujatí01.02.2014
218/2013 Z. z.Zákon o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov01.08.2013