BigArrow
Nájdených 54
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
91/2007 Z. z.Zákon o európskom družstve01.04.2007
565/1992 Zb.Zákon o predĺžení lehoty na preukazovanie vlastníctva v družstvách01.01.1993
313/1992 Zb.Zákon o udeľovaní výnimiek zo zákazu majetkových úkonov družstiev25.06.1992
42/1992 Zb.Zákon o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní nárokov v družstvách28.01.1992
93/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Unicoopu, družstevného podniku pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov01.01.1967
134/1961 Zb.Vyhláška ministra poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o neúčinnosti predpisov o hlavných (vedúcich) účtovníkoch a o organizácii účtovnej služby pre jednotné roľnícke družstvá01.12.1961
9/1960 Zb.Vyhláška Ústredného zväzu výrobných družstiev o úlohách orgánov výrobného družstevníctva pri výkone dozoru nad bezpečnosťou pri práci09.02.1960
264/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov01.01.1996
496/1992 Zb.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 297/1992 Zb.29.10.1992
p3/c86/1992 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia k správe predsedu Federálneho zhromaždenia o zákonnom opatrení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách a mení a dopĺňa zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov, v znení zákona č. 30/1978 Zb. a zákona č. 509/1991 Zb.
297/1992 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách a mení a dopĺňa zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov v znení zákona č. 30/1978 Zb. a zákona č. 509/1991 Zb.23.06.1992
p3/c46/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup v účtovníctve a pri inventarizácii hospodárskych prostriedkov pri uplatnení zákona o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v spotrebných družstvách
169/1992 Zb.Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňují směrnice Českého svazu výrobních družstev, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
r1/c30/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby
262/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o postupe a úlohách orgánov a organizácií pri riadení a príprave mládeže na povolanie v stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania a o podmienkach pre ich zriaďovanie01.07.1991
211/1991 Zb.Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňují směrnice Českého svazu spotřebních družstev, kterými se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
188/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o postupu a úkolech orgánů a organizací při řízení a přípravě mládeže pro povolání ve středních odborných učilištích a střediscích praktického vyučování28.05.1991
132/1991 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa ustanovujú prípady, keď môže podnik so zahraničnou majetkovou účasťou vzniknúť bez povolenia15.04.1991
467/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňují směrnice, kterými se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
r1/c65/1990 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb