BigArrow
Nájdených 48
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
64/1997 Z. z.Zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách26.03.1997
40/1964 Zb.Občiansky zákonník01.04.1964
186/2009 Z. z.Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve27.05.2009
504/2003 Z. z.Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, podniku a lesných pozemkov01.01.2004
607/2002 Z. z.Vyhláška o podrobnostiach o Notárskom centrálnom registri záložných práv01.01.2003
215/2002 Z. z.Zákon o elektronickom podpise01.05.2002
117/2015 Z. z.Novela zákona o cenných papieroch a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony01.07.2015
35/2015 Z. z.Novela zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov01.04.2015
363/2014 Z. z.Novela zákona o pozemkových úpravách, vlastníctve, úradoch, fonde a spoločenstvách01.01.2015
141/2014 Z. z.Novela nariadenia vlády 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka01.06.2014
106/2014 Z. z.Novela Občianskeho zákonníka a o zmene a doplnení niektorých zákonov01.06.2014
20/2013 Z. z.Novela nariadenia o vykonávaní niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka01.02.2013
32/2010 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a požiadavkách na vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky)01.02.2010
575/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov01.03.2010
396/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov01.11.2009
130/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov01.05.2008
150/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov01.04.2004
r1/c189/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 430/2003 Z. z.
156/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov17.05.2003
542/2002 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku01.10.2002