BigArrow
Nájdených 51
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
40/1964 Zb.Občiansky zákonník01.04.1964
272/2015 Z. z.Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci01.11.2015
487/2013 Z. z.Zákon o protifašistickom odboji01.02.2014
418/2009 Z. z.Podrobnosti v zozname občianskych združení a iných organizácií01.11.2009
444/2008 Z. z.Vyhláška o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry01.12.2008
300/2008 Z. z.Zákon o organizácii a podpore športu01.09.2008
34/2002 Z. z.Zákon o nadáciách01.03.2002
288/1997 Z. z.Zákon o telesnej kultúre01.01.1998
282/1997 Z. z.Zákon o vrátení majetku Živene – spolku slovenských žien29.10.1997
392/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o predĺžení účinnosti vyhlášky č. 224/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 177/1990 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organiácií v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 363/1990 Zb.28.09.1990
363/1990 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o predĺžení účinnosti zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 177/1990 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií30.08.1990
478/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov01.01.2010
28/2009 Z. z.Úplné znenie zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
462/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike01.01.2009
603/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
724/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
638/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
477/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám a záujmovým združeniam právnických osôb
734/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania01.01.2003
35/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby01.03.2002