BigArrow
Nájdených 110
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
64/1997 Z. z.Zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách26.03.1997
40/1964 Zb.Občiansky zákonník01.04.1964
282/2015 Z. z.Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim01.07.2016
246/2015 Z. z.Zákon o správcoch bytových domov01.01.2016
140/2014 Z. z.Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku01.06.2014
300/2009 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii01.08.2009
161/2005 Z. z.Zákon o vlastníctve k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam01.05.2005
148/2005 Z. z.Zákon o prechode nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva Matice slovenskej01.06.2005
503/2003 Z. z.Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom01.01.2004
607/2002 Z. z.Vyhláška o podrobnostiach o Notárskom centrálnom registri záložných práv01.01.2003
527/2002 Z. z.Zákon o dobrovoľných dražbách01.01.2003
319/2002 Z. z.Zákon o obrane SR01.07.2002
282/1997 Z. z.Zákon o vrátení majetku Živene – spolku slovenských žien29.10.1997
157/1996 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon na usporiadanie vlastníctva k pozemkom01.07.1996
75/1993 Z. z.Nariadenie o vyporiadaní reštitučných nárokov k poľnohospodárskemu majetku08.04.1993
565/1992 Zb.Zákon o predĺžení lehoty na preukazovanie vlastníctva v družstvách01.01.1993
313/1992 Zb.Zákon o udeľovaní výnimiek zo zákazu majetkových úkonov družstiev25.06.1992
293/1992 Zb.Zákon o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam11.06.1992
97/1992 Zb.Nariadenie o úprave vlastníckych vzťahov k pôde24.03.1992
319/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií13.08.1991