BigArrow
Nájdených 35
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
453/2006 Z. z.Vyhláška o hospodárskej úprave lesov a o ochrane15.07.2006
338/2005 Z. z.Podrobnosti o postupe pre odber pôdnych vzoriek01.08.2005
217/2004 Z. z.Zákon o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov01.05.2004
503/2003 Z. z.Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom01.01.2004
259/1993 Z. z.Zákon o Slovenskej lesníckej komore10.11.1993
57/1992 Zb.Vyhláška o poskytovaní a používaní prostriedkov Štátneho fondu zveľaďovania lesa14.02.1992
330/1991 Zb.Zákon o pozemkových úpravách, vlastníctve, úradoch, fonde a spoločenstvách19.08.1991
229/1991 Zb.Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku24.06.1991
102/1985 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o určení vybraných lesných výrobkov a organizácií oprávnených na ich nákup01.01.1986
192/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o novej pozemkovej reforme25.07.1949
560/2010 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
559/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony01.03.2011
499/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov01.01.2010
345/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 86/2005 Z. z. o klasifikácii surového dreva31.12.2008
285/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov31.07.2008
571/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov01.01.2008
523/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov01.12.2007
360/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch a o zmene zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 545/2004 Z. z.01.09.2007
595/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov01.12.2006
86/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o klasifikácii surového dreva01.05.2005