BigArrow
Nájdených 78
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
238/2010 Z. z.Nariadenie o nadobúdaní nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom01.06.2010
237/2010 Z. z.Nariadenie o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní pozemkov01.06.2010
66/2009 Z. z.Zákon o majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami01.03.2009
504/2003 Z. z.Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, podniku a lesných pozemkov01.01.2004
180/1995 Z. z.Zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom01.09.1995
541/1992 Zb.Ústavný zákon o delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Českú republiku a Slovenskú republiku a jeho prechode na Českú republiku a Slovenskú republiku08.12.1992
330/1991 Zb.Zákon o pozemkových úpravách, vlastníctve, úradoch, fonde a spoločenstvách19.08.1991
229/1991 Zb.Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku24.06.1991
62/1951 Zb.Nariadenie o záväzkoch viaznúcich na niektorom znárodnenom majetku27.10.1945
109/1950 Zb.Vyhláška o úplnom znení dekrétu prezidenta republiky o znárodnení niektorých podnikov potravinárskeho priemyslu26.07.1950
192/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o novej pozemkovej reforme25.07.1949
120/1948 Zb.Zákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami.01.01.1948
46/1948 Zb.Zákon o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě)14.04.1948
547/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov31.12.2011
168/2011 Z. z.Nariadenie o prenajímaní, predaji, zámene a nadobúdaní nehnuteľností15.06.2011
83/2011 Z. z.Podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní pozemkov01.04.2011
560/2010 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
559/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony01.03.2011
499/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov01.01.2010
r2/c157/2009 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 396/2009 Z. z.