BigArrow
Nájdených 274
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
199/2004 Z. z.Colný zákon01.05.2004
466/2009 Z. z.Zákon o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok15.12.2009
207/2009 Z. z.Zákon o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty01.06.2009
583/2008 Z. z.Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti31.12.2008
736/2004 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve01.01.2005
652/2004 Z. z.Zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve01.01.2005
153/2003 Z. z.Nariadenie o úrovni objemu dovozov na účel zavedenia dodatočného cla15.05.2003
200/1998 Z. z.Zákon o štátnej službe colníkov a o zmene01.07.1998
4/1998 Z. z.Vyhláška o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla01.01.1998
222/1997 Z. z.Vyhláška o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí15.08.1997
261/1993 Z. z.Vyhláška o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla10.11.1993
351/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze obchodného vývozu niektorých druhov tovaru28.08.1990
182/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 70/1982 Zb. o oslobodení niektorých druhov obchodného tovaru od dovozného cla01.01.1983
25/1965 Zb.Vyhláška ministerstva zahraničných vecí o zrušení Dohôd o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach uzavretých medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládami Bulharskej ľudovej republiky, Sväzu sovietskych socialistických republík a Maďarskej ľudovej republiky08.04.1965
19/1964 Zb.Zákon, ktorým sa zrušujú colné zľavy pre dovoz strojov a prístrojov08.02.1964
6/1962 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore o medzinárodnej doprave tovaru na podklade karnetu TIR (Dohovor TIR)07.02.1962
6/1954 Zb.Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení prílohy A, listiny X-Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednanému 10. októbra 194919.02.1954
51/1951 Zb.Vyhláška o predbežnom vykonávaní protokolu k Všeobecnej dohode o clách a obchode zo dňa 30. októbra 1947 (č. 59/1948 Sb.), dojednaného v Toruquay dňa 21. apríla 195109.07.1951
292/1949 Zb.Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých medzinárodných dohovorov súvisiacich so Všeobecnou dohodou o clách a obchode.01.01.1950
193/1949 Zb.Vyhláška, ktorou sa zrušuje podľa čl. XXVII Všeobecnej dohody o clách a obchode colný ústupok stanovený v listine X tejto dohody.09.08.1949