BigArrow
Nájdených 658
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
131/2002 Z. z.Zákon o vysokých školách01.04.2002
411/2015 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte na rok 201601.01.2016
375/2015 Z. z.Zákon o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky15.12.2015
358/2015 Z. z.Zákon o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci01.01.2016
357/2015 Z. z.Zákon o finančnej kontrole a audite01.01.2016
342/2015 Z. z.Vyhláška o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu01.01.2016
336/2015 Z. z.Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov15.12.2015
323/2015 Z. z.Zákon o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov01.12.2015
219/2015 Z. z.Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita a výška investičnej pomoci15.09.2015
155/2015 Z. z.Výnos o poskytovaní dotácií zo ŠR na úhradu nákladov na úseku registra adries07.07.2015
75/2015 Z. z.Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory programu rozvoja vidieka15.04.2015
36/2015 Z. z.Nariadenie vlády ustanovujúce pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve01.03.2015
421/2014 Z. z.Nariadenie vlády o platových tarífách Hasičského zboru a zboru Horskej služby01.01.2015
419/2014 Z. z.Nariadenie o limitoch na obstaranie automobilov štátnymi rozpočtovými a príspevkovými organizáciami01.01.2015
385/2014 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte na rok 201501.01.2015
374/2014 Z. z.Zákon o pohľadávkach štátu01.01.2015
361/2014 Z. z.Zákon o dani z motorových vozidiel01.01.2015
342/2014 Z. z.Nariadenie vlády o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve - priame platby01.01.2015
321/2014 Z. z.Zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov01.12.2014
292/2014 Z. z.Zákon o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov01.11.2014
...