BigArrow
Nájdených 33
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
186/2009 Z. z.Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve27.05.2009
92/2008 Z. z.Zákon o komoditnej burze01.04.2008
64/2008 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú rovnocenné požiadavky pre emitentov so sídlom v nečlenských štátoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu01.03.2008
747/2004 Z. z.Zákon o dohľade nad finančným trhom01.01.2006
43/2004 Z. z.Zákon o starobnom dôchodkovom sporení01.01.2005
495/2002 Z. z.Vyhláška o burze cenných papierov01.09.2002
494/2002 Z. z.Vyhláška o udelení povolenia na vznik a činnosť burzy cenných papierov01.09.2002
429/2002 Z. z.Zákon o burze cenných papierov01.09.2002
249/1994 Z. z.Zákon o boji proti legalizácii príjmov z organizovaných foriem trestnej činnosti01.10.1994
600/1992 Zb.Zákon o cenných papieroch28.12.1992
487/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov01.12.2009
319/2009 Z. z.Vyhláška o poplatkoch pre emitenta cenného papiera15.08.2009
578/2008 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní na štatistické účely a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 4/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní
566/2008 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o solventnosti a minimálnej výške garančného fondu poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne
552/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov01.01.2009
116/2008 Z. z.Úplné znenie zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
651/2007 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom
209/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov01.11.2007
687/2006 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za spoločnosť a za ňou spravované podielové fondy, depozitármi podielových fondov, burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom a na štatistické účely
519/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov15.12.2005