BigArrow
Nájdených 1462
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
56/2012 Z. z.Zákon o cestnej doprave01.03.2012
351/2011 Z. z.Zákon o elektronických komunikáciách01.11.2011
8/2009 Z. z.Zákon o cestnej premávke01.02.2009
381/2001 Z. z.Zákon o povinnom zmluvnom poistení pri prevádzke motorového vozidla01.10.2001
143/1998 Z. z.Letecký zákon01.07.1998
135/1961 Zb.Cestný zákon07.12.1961
610/2003 Z. z.Zákon o elektronických komunikáciách01.01.2004
168/1996 Z. z.Zákon o cestnej doprave01.09.1996
282/2015 Z. z.Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim01.07.2016
79/2015 Z. z.Zákon o odpadoch01.01.2016
410/2014 Z. z.Nariadenie o výške úhrady diaľničnej známky za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest01.01.2015
339/2014 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o diaľničnej známke01.01.2015
286/2014 Z. z.Vyhláška o technickej spôsobilosti námornej jachty a odbornej spôsobilosti členov posádky01.11.2014
177/2014 Z. z.Nariadenie zrušujúce niektoré nariadenia o požiadavkách typového schválenia ES motorových vozidiel01.11.2014
80/2014 Z. z.Vyhláška o školení a skúške na prepravu nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách01.04.2014
58/2014 Z. z.Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii01.06.2014
497/2013 Z. z.Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu a výška sadzby mýta01.01.2014
488/2013 Z. z.Zákon o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov01.01.2015
476/2013 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výbere mýta01.01.2014
475/2013 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic a ciest s výberom mýta01.01.2014
...