BigArrow
Nájdených 1302
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
251/2012 Z. z.Zákon o energetike01.09.2012
563/2009 Z. z.Daňový poriadok01.01.2010
8/2009 Z. z.Zákon o cestnej premávke01.02.2009
289/2008 Z. z.Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice01.09.2008
582/2004 Z. z.Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady01.11.2004
222/2004 Z. z.Zákon o dani z pridanej hodnoty01.05.2004
5/2004 Z. z.Zákon o službách zamestnanosti01.02.2004
595/2003 Z. z.Zákon o dani z príjmov01.01.2004
190/2003 Z. z.Zákon o strelných zbraniach a strelive01.01.2004
211/2000 Z. z.Zákon o slobode informácií01.01.2001
152/1994 Z. z.Zákon o sociálnom fonde01.09.1994
71/1992 Zb.Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov17.03.1992
511/1992 Zb.Zákon o správe daní a poplatkov01.01.1993
229/2014 Z. z.Vyhláška ustanovujúca rozsah daňových predpisov k možnosti vydať záväzné stanovisko01.09.2014
180/2014 Z. z.Zákon o podmienkach výkonu volebného práva01.07.2014
162/2014 Z. z.Zákon o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov01.07.2014
58/2014 Z. z.Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii01.06.2014
31/2014 Z. z.Vyhláška o vzore daňového a dodatočného daňového priznania k dani z tabakových výrobkov01.03.2014
497/2013 Z. z.Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu a výška sadzby mýta01.01.2014
488/2013 Z. z.Zákon o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov01.01.2015
...