BigArrow
Nájdených 1327
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
251/2012 Z. z.Zákon o energetike01.09.2012
563/2009 Z. z.Daňový poriadok01.01.2010
8/2009 Z. z.Zákon o cestnej premávke01.02.2009
289/2008 Z. z.Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice01.09.2008
582/2004 Z. z.Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady01.11.2004
222/2004 Z. z.Zákon o dani z pridanej hodnoty01.05.2004
5/2004 Z. z.Zákon o službách zamestnanosti01.02.2004
595/2003 Z. z.Zákon o dani z príjmov01.01.2004
190/2003 Z. z.Zákon o strelných zbraniach a strelive01.01.2004
211/2000 Z. z.Zákon o slobode informácií01.01.2001
152/1994 Z. z.Zákon o sociálnom fonde01.09.1994
71/1992 Zb.Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov17.03.1992
511/1992 Zb.Zákon o správe daní a poplatkov01.01.1993
54/2015 Z. z.Zákon o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí30.03.2015
40/2015 Z. z.Zákon o audiovízii01.07.2015
410/2014 Z. z.Nariadenie o výške úhrady diaľničnej známky za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest01.01.2015
379/2014 Z. z.Vyhláška o podmienkach on-line pripojenia ERP s IS finančnej správy01.01.2015
371/2014 Z. z.Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu01.01.2015
335/2014 Z. z.Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní01.01.2015
262/2014 Z. z.Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín01.11.2014
...