BigArrow
Nájdených 1398
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
137/2010 Z. z.Zákon o ovzduší01.06.2010
119/2010 Z. z.Zákon o obaloch01.05.2010
364/2004 Z. z.Vodný zákon01.07.2004
223/2001 Z. z.Zákon o odpadoch01.07.2001
211/2000 Z. z.Zákon o slobode informácií01.01.2001
44/1988 Zb.Banský zákon01.07.1988
263/2015 Z. z.Zákon o pôsobnosti pre oblasť prístupu ku genetickým zdrojom01.12.2015
167/2015 Z. z.Nariadenie vlády o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky14.09.2015
145/2015 Z. z.Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie01.07.2015
128/2015 Z. z.Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií01.08.2015
79/2015 Z. z.Zákon o odpadoch01.01.2016
75/2015 Z. z.Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory programu rozvoja vidieka15.04.2015
228/2014 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív01.09.2014
58/2014 Z. z.Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii01.06.2014
37/2014 Z. z.Zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR a o zmene niektorých zákonov01.04.2014
7/2014 Z. z.Nariadenie vlády o náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku01.02.2014
477/2013 Z. z.Vyhláška , ktorou sa vykonáva zákon o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín01.01.2014
465/2013 Z. z.Vyhláška o technických požiadavkách na elektrické a elektronické zariadenia01.01.2014
418/2013 Z. z.Novela nariadenie vlády o zozname účinných látok pre biocídne výrobky01.01.2014
346/2013 Z. z.Zákon o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach01.01.2014
...