BigArrow
Nájdených 1387
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
137/2010 Z. z.Zákon o ovzduší01.06.2010
119/2010 Z. z.Zákon o obaloch01.05.2010
364/2004 Z. z.Vodný zákon01.07.2004
223/2001 Z. z.Zákon o odpadoch01.07.2001
211/2000 Z. z.Zákon o slobode informácií01.01.2001
44/1988 Zb.Banský zákon01.07.1988
228/2014 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív01.09.2014
58/2014 Z. z.Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii01.06.2014
37/2014 Z. z.Zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR a o zmene niektorých zákonov01.04.2014
7/2014 Z. z.Nariadenie vlády o náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku01.02.2014
477/2013 Z. z.Vyhláška , ktorou sa vykonáva zákon o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín01.01.2014
465/2013 Z. z.Vyhláška o technických požiadavkách na elektrické a elektronické zariadenia01.01.2014
418/2013 Z. z.Novela nariadenie vlády o zozname účinných látok pre biocídne výrobky01.01.2014
346/2013 Z. z.Zákon o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach01.01.2014
340/2013 Z. z.Nariadenie vlády o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trh01.11.2013
319/2013 Z. z.Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh01.11.2013
310/2013 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch15.10.2013
231/2013 Z. z.Vyhláška o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie01.09.2013
183/2013 Z. z.Vyhláška ktorou sa vykonáva zákon o integrovanej prevencii01.07.2013
180/2013 Z. z.Zákon o organizácii miestnej štátnej správy01.10.2013
...