BigArrow
Nájdených 1495
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
362/2011 Z. z.Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach01.12.2011
131/2010 Z. z.Zákon o pohrebníctve01.01.2011
355/2007 Z. z.Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia01.09.2007
576/2004 Z. z.Zákon o zdravotnej starostlivosti01.01.2005
377/2004 Z. z.Zákon o ochrane nefajčiarov01.07.2004
365/2004 Z. z.Antidiskriminačný zákon01.07.2004
140/1998 Z. z.Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach01.06.1998
158/2015 Z. z.Vyhláška o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov15.07.2015
121/2015 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok01.10.2015
107/2015 Z. z.Vyhláška o štandardoch zdravotníckej informatiky a lehotách poskytovania údajov01.06.2015
103/2015 Z. z.Úplné znenie zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
397/2014 Z. z.Vyhláška o zozname farmaceuticko-nákladových skupín na rok 201531.12.2014
396/2014 Z. z.Vyhláška o indexe rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 201531.12.2014
233/2014 Z. z.Vyhláška o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie01.09.2014
232/2014 Z. z.Vyhláška o postupe pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti01.09.2014
209/2014 Z. z.Vyhláška o rozsahu odbornej prípravy a odbornej spôsobilosti01.08.2014
208/2014 Z. z.Vyhláška o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby01.08.2014
127/2014 Z. z.Vyhláška ustanovujúca zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje dispenzarizácia20.05.2014
74/2014 Z. z.Vyhláška ustanovujúca zoznam hlásení do národných zdravotných registrov01.04.2014
56/2014 Z. z.Vyhláška o poučení pred vykonaním sterilizácie osoby01.04.2014
...