BigArrow
Nájdených 397
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
540/2007 Z. z.Zákon o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu01.01.2008
431/2002 Z. z.Zákon o účtovníctve01.01.2003
628/2007 Z. z.Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v JÚ01.01.2008
601/2007 Z. z.Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty01.01.2008
583/2008 Z. z.Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti31.12.2008
415/2008 Z. z.Vyhláška o spôsobe vedenia oddelenej evidencie skutočností účtovníctva01.01.2009
75/2008 Z. z.Vyhláška o peňažných sumách v euro na účely účtovníctva, daní a colné účely15.03.2008
126/2003 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob a termíny predkladania účtovnej závierky15.04.2003
291/2002 Z. z.Zákon o Štátnej pokladnici01.07.2002
224/1997 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu revitalizačného projektu16.08.1997
326/1948 Zb.Nariadenie ministra financií o výkone poukazovacieho práva a organizácii pokladničnej a účtovnej služby pre krajské a okresné národné výbory.01.01.1949
116/1946 Zb.Zákon o jednotné organisaci podnikového početnictví.04.06.1946
237/2015 Z. z.Oznámenie o opatrení, ktorým sa mení a dopĺňa výkaz z individuálnej účtovnej závierky pre podnikateľov
230/2015 Z. z.Oznámenie o opatrení o ukladaní výkazu z individuálnej účtovnej závierky pre poisťovne a zaisťovne
130/2015 Z. z.Novela zákona o účtovníctve01.07.2015
404/2014 Z. z.Oznámenie o novele opatrenia o postupoch účtovania pre RO, PO, ŠF, obce a VÚC01.01.2015
403/2014 Z. z.Oznámenie o novele opatrenia o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe
402/2014 Z. z.Oznámenie o novele opatrenia o položkách individuálnej účtovnej závierky pre RO, PO, ŠF, obce a VÚC01.01.2015
390/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov31.12.2014
389/2014 Z. z.Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky01.01.2015
...