BigArrow
Nájdených 2355
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
251/2012 Z. z.Zákon o energetike01.09.2012
663/2007 Z. z.Zákon o minimálnej mzde01.02.2008
124/2006 Z. z.Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci01.07.2006
757/2004 Z. z.Zákon o súdoch01.04.2005
365/2004 Z. z.Antidiskriminačný zákon01.07.2004
5/2004 Z. z.Zákon o službách zamestnanosti01.02.2004
283/2002 Z. z.Zákon o cestovných náhradách01.07.2002
131/2002 Z. z.Zákon o vysokých školách01.04.2002
311/2001 Z. z.Zákonník práce01.04.2002
152/1994 Z. z.Zákon o sociálnom fonde01.09.1994
58/2014 Z. z.Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii01.06.2014
498/2013 Z. z.Nariadenie vlády o platových tarífách Hasičského zboru a zboru Horskej služby01.01.2014
441/2013 Z. z.Nariadenie o stupnici platových taríf zamestnancov vo verejnom záujme01.01.2014
440/2013 Z. z.Nariadenie, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov01.01.2014
328/2013 Z. z.Opatrenie o sume mesačného príjmu z dohody o brigádnickej práci študentov na r. 201431.10.2013
321/2013 Z. z.Nariadenie vlády o sume minimálnej mzdy na rok 201401.01.2014
182/2013 Z. z.Vyhláška ktorou sa ustanovuje vybavenie technických zariadení01.07.2013
147/2013 Z. z.Vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pri stavebných prácach01.07.2013
106/2013 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti01.05.2013
83/2013 Z. z.Nariadenie vlády o ochrane zdravia pred rizikami biologických faktorov pri práci15.04.2013
...