BigArrow
Nájdených 159
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
119/2010 Z. z.Zákon o obaloch01.05.2010
582/2004 Z. z.Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady01.11.2004
223/2001 Z. z.Zákon o odpadoch01.07.2001
79/2015 Z. z.Zákon o odpadoch01.01.2016
310/2013 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch15.10.2013
180/2013 Z. z.Zákon o organizácii miestnej štátnej správy01.10.2013
258/2011 Z. z.Zákon o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia03.08.2011
91/2011 Z. z.Vyhláška o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch01.04.2011
81/2011 Z. z.Vyhláška o zálohovaní obalov na nápoje01.04.2011
315/2010 Z. z.Vyhláška o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom15.07.2010
312/2007 Z. z.Nariadenie o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku15.07.2007
66/2007 Z. z.Nariadenie o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu01.04.2007
127/2006 Z. z.Zákon o perzistentných organických látkach01.04.2006
605/2005 Z. z.Podrobnosti z evidencie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie01.01.2006
315/2004 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť rozborov odpadových vôd01.07.2004
153/2004 Z. z.Nariadenie o limitoch a termínoch opätovného použitia častí starých vozidiel01.04.2004
135/2004 Z. z.Vyhláška o dekontaminácii zariadení s obsahom polychlórovaných bifenylov01.04.2004
127/2004 Z. z.Vyhláška o Recyklačnom fonde15.03.2004
126/2004 Z. z.Vyhláška o autorizácii01.04.2004
125/2004 Z. z.Vyhláška o spracúvaní starých vozidiel a o požiadavkách na výrobu vozidiel01.04.2004