BigArrow
Nájdených 1054
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
250/2007 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa01.07.2007
36/2005 Z. z.Zákon o rodine01.04.2005
7/2005 Z. z.Zákon o konkurze a reštrukturalizácii01.01.2006
757/2004 Z. z.Zákon o súdoch01.04.2005
576/2004 Z. z.Zákon o zdravotnej starostlivosti01.01.2005
530/2003 Z. z.Zákon o obchodnom registri01.02.2004
64/1997 Z. z.Zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách26.03.1997
233/1995 Z. z.Exekučný poriadok01.12.1995
162/1995 Z. z.Katastrálny zákon01.01.1996
40/1964 Zb.Občiansky zákonník01.04.1964
99/1963 Zb.Občiansky súdny poriadok01.04.1964
282/2015 Z. z.Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim01.07.2016
272/2015 Z. z.Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci01.11.2015
246/2015 Z. z.Zákon o správcoch bytových domov01.01.2016
176/2015 Z. z.Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím01.09.2015
170/2015 Z. z.Vyhláška o zozname rádioaktívnych materiálov, ich množstvá a parametre odôvodňujúce nízke riziko jadrovej škody01.01.2016
161/2015 Z. z.Civilný mimosporový poriadok01.07.2016
160/2015 Z. z.Civilný sporový poriadok01.07.2016
78/2015 Z. z.Zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami17.04.2015
54/2015 Z. z.Zákon o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí30.03.2015
...