BigArrow
Nájdených 790
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
540/2007 Z. z.Zákon o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu01.01.2008
25/2006 Z. z.Zákon o verejnom obstarávaní01.02.2006
391/2015 Z. z.Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov01.01.2016
292/2014 Z. z.Zákon o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov01.11.2014
419/2013 Z. z.Vyhláška o spotrebiteľskom balení01.01.2014
319/2013 Z. z.Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh01.11.2013
226/2013 Z. z.Vyhláška o rozsahu aktualizačnej odbornej prípravy01.09.2013
225/2013 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o bezpečnosti hračiek15.08.2013
138/2013 Z. z.Vyhláška o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu Slovenskej republiky15.06.2013
137/2013 Z. z.Vyhláška o zriadení, činnosti, rozsahu a priebehu skúšky odbornej spôsobilosti15.06.2013
119/2013 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 94/2013 Z. z.01.06.2013
94/2013 Z. z.Zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov01.06.2013
44/2013 Z. z.Vyhláška o skúške odbornej spôsobilosti na kontrolu vykurovacích systémov15.03.2013
314/2012 Z. z.Zákon o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov01.01.2013
245/2012 Z. z.Vyhláška o služobnej rovnošate inšpektora práce a jej vyobrazenie01.09.2012
212/2012 Z. z.Vyhláška, ktorou sa upravujú tabakové výrobky01.08.2012
78/2012 Z. z.Zákon o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov01.03.2012
477/2011 Z. z.Vyhláška o identifikácii rizík produktu a rizík výrobcu produktu01.01.2012
373/2011 Z. z.Vyhláška o podpore obnoviteľných zdrojov energie15.11.2011
335/2011 Z. z.Zákon o tabakových výrobkoch01.11.2011
...