BigArrow
Nájdených 3595
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
8/2009 Z. z.Zákon o cestnej premávke01.02.2009
289/2008 Z. z.Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice01.09.2008
540/2007 Z. z.Zákon o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu01.01.2008
7/2005 Z. z.Zákon o konkurze a reštrukturalizácii01.01.2006
582/2004 Z. z.Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady01.11.2004
222/2004 Z. z.Zákon o dani z pridanej hodnoty01.05.2004
199/2004 Z. z.Colný zákon01.05.2004
5/2004 Z. z.Zákon o službách zamestnanosti01.02.2004
595/2003 Z. z.Zákon o dani z príjmov01.01.2004
131/2002 Z. z.Zákon o vysokých školách01.04.2002
211/2000 Z. z.Zákon o slobode informácií01.01.2001
18/1996 Z. z.Zákon o cenách01.04.1996
202/1995 Z. z.Devízový zákon01.10.1995
152/1994 Z. z.Zákon o sociálnom fonde01.09.1994
71/1992 Zb.Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov17.03.1992
187/1919 Zb.Zákon o uprave obehu a správy platidiel12.04.1919
49/1918 Zb.Zákon o zavedení obchodních platidel.28.11.1918
511/1992 Zb.Zákon o správe daní a poplatkov01.01.1993
219/2015 Z. z.Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita a výška investičnej pomoci15.09.2015
176/2015 Z. z.Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím01.09.2015
...