BigArrow
Nájdených 58
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
233/1995 Z. z.Exekučný poriadok01.12.1995
355/2014 Z. z.Vyhláška o centrálnom registri exekúcií01.01.2015
335/2014 Z. z.Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní01.01.2015
327/2013 Z. z.Vyhláška o výberovom konaní na funkciu súdneho exekútora01.11.2013
180/2013 Z. z.Zákon o organizácii miestnej štátnej správy01.10.2013
466/2009 Z. z.Zákon o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok15.12.2009
514/2003 Z. z.Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci01.07.2004
249/1999 Z. z.Vyhláška o postupe likvidátora štátneho podniku01.10.1999
211/1997 Z. z.Zákon o revitalizácii podnikov30.07.1997
288/1995 Z. z.Vyhláška o odmenách a náhradách súdnych exekútorov16.12.1995
106/2014 Z. z.Novela Občianskeho zákonníka a o zmene a doplnení niektorých zákonov01.06.2014
494/2013 Z. z.Oznámenie o výnose, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov
355/2013 Z. z.Novela zákona o Exportno-importnej banke SR a o zmene a doplnení ďalších zákonov01.01.2014
299/2013 Z. z.Novela zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)01.11.2013
216/2013 Z. z.Novela nariadenia vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia01.11.2013
461/2012 Z. z.Novela zákona o výkone trestu odňatia slobody01.01.2013
230/2012 Z. z.Novela zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) 09.08.2012
r1/c35/2012 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v oznámení Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 109/2012 Z. z.
109/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 1998 č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov20.03.2012
1/2012 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 115/2011 zo 7. decembra 2011 vo veci pozastavenia účinnosti § 26 ods. 2 a 5 a § 30d zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, § 30 ods. 3 v časti „to neplatí, ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov“, § 52 ods. 1 poslednej vety, § 96 ods. 1 poslednej vety, § 107 ods. 1 poslednej vety, § 123 ods. 1 poslednej vety, § 137 ods. 1 poslednej vety a § 168 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov